Dostawa i instalacja oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej ŚPN

PB-513-3/11-1                                                                                      Bodzentyn, 12.08.2011

Świętokrzyski Park Narodowy
26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./fax (041) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony

„Na dostawę i instalację oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4”
(CPV) 48780000-9 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
(CPV) 38221000-0 Geograficzne systemy informacyjne (GIS lub równorzędne)

Informacja o przetargu  została zamieszczona na stronach portalu internetowego:

Urząd Zamówień Publicznych
http://www.portal.uzp.gov.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
http://bip.swietokrzyskipn.org.pl
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jest dostępny na stronie internetowej http://bip.swietokrzyskipn.org.pl
oraz w siedzibie zamawiającego.

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dostawę i instalację oprogramowania do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4
Wymagany termin realizacji zamówienia: 20.09.2011 roku

W przetargu mogą brać udział  wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki  zawarte  w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Termin składania ofert: 19 sierpnia 2011 roku w Dyrekcji  ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 11 do godz. 10.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.

Część jawna przetargu  odbędzie się 19 sierpnia 2011 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4 w pokoju nr 5 o godz. 10.10  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI  SIWZ.

 

Kryteria oceny ofert :  Cena 100 %

 

Termin związania  ofertą 30 dni.

SIWZ – oprogramowanie GIS z załącznikami


Odpowiedzi na pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość tego, że Wykonawca oświadczy, iż dysponuje prawem do wprowadzania na rynek Polski oprogramowania, na które licencji udziela producent?

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia (dołączenia do oferty) oświadczenia Wykonawcy o prawie wprowadzania przez niego na rynek oprogramowania, na które licencji udziela producent.