Dostawa i montaż urządzeń monitorujących natężenie ruchu turystycznego – zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Bodzentyn, 1 września 2010 roku

UZ – 441 – 2/10

ZAWIADOMIENIE

o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na

„Dostawę i montaż urządzeń elektronicznych monitorujących natężenie ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż urządzeń elektronicznych monitorujących natężenie ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym” wybrano ofertę:

Amreco Jacek Duda

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6 lok.26,

31 – 234 Kraków

Na przetarg wpłynęły jedna oferta. Nie odrzucono żadnej oferty. Żaden oferent nie został wykluczony z postępowania. Zgodnie z kryteriami podanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyboru oferenta dokonano na podstawie kryterium cenowego. Amreco Jacek Duda ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6 lok. 26, 31 – 234 Kraków, zaoferował najkorzystniejszą ofertę z ceną w wysokości: 144 580,00 zł. netto, 176 387,60 zł. brutto oraz uzyskał największą ilość punktów to jest 100 pkt.

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie  art. 10 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem

Dyrektor ŚPN

dr hab. Stanisław Huruk

Ogłoszenie o wyborze oferty