Dostawa i wyładunek oleju opałowego – Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 533450-2013 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego „Dostawę i wyładunek 30.000 litrów oleju opałowego    do   budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 20.000 litrów oleju opałowego  do  budynku Muzeum na  Świętym Krzyżu  z opcją (+/-  20%)”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013.   poz.  907 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że w postępowaniu na „Dostawę i wyładunek 30.000 litrów oleju opałowego    do   budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 20.000 litrów oleju opałowego  do  budynku Muzeum na  Świętym Krzyżu  z opcją (+/-  20%)” informuje, że z godnie z art.91 ust.1  wybrano jako najkorzystniejszą  ofertę złożoną przez:

Nr 1/ PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń

Oferowana cena  brutto za litr oleju 3,59 zł.

Przyznana punktacja  – 100 %

Poza ofertą w/w Wykonawcy  w postępowaniu nie wpłynęła  żadna oferta.

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 10 stycznia 2014 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.

Uzasadnienie wyboru:

Cena złożona w ofercie powyższego wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą według kryterium oceny ofert, a treść oferty  jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ustawą Pzp.

  1. Środki ochrony prawnej.

Od niniejszego rozstrzygnięcia  przysługują środki ochrony prawnej  określone w dziale VI „Środki ochrony prawnej”  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity D.U. z 2013 roku   poz. 907 z późniejszymi zmianami).

Z poważaniem
Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść dokumentu

Powiązane: