Dostawa samochodu osobowo-terenowego dla Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dostawę samochodu osobowo-terenowego fabrycznie nowego (rok produkcji 2007)
Wymagany termin realizacji zamówienia do 12 grudnia 2007 roku
W przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zawarte w art.22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie wyłącznie w oparciu o dokumenty, których dostarczenia wymaga zamawiający w pkt. 9 SIWZ na zasadzie „ spełnia, nie spełnia”
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
Termin składania ofert 29 listopada 2007 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 do godz. 13.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
Część jawna przetargu odbędzie się 29 listopada 2007 roku w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 pokój nr 5 o godzinie 13.10
Kryteria oceny ofert: Cena 100 %
Termin związania ofertą 30 dni

pełna treść ogłoszenia (plik .doc)
załącznik (plik .doc)