Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami – modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia na „Dostawę samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami”; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 70003 – 2014; data zamieszczenia – 01.04.2014

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013 poz.907 ze zmianami) Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje dokonaniu o modyfikacji treści SIWZ.

Zamawiający zmienia w SIWZ:

1. Na stronie tytułowej SIWZ ostatni wers otrzymuje brzmienie:

„Ocena-cena 100%”

2. W punkcie 6.2 SIWZ wyrażenie: „oznaczyć jako załącznik nr 4 do oferty” zastępuje się słowami „oznaczyć jako załącznik nr 3 do oferty”

3. W punkcie 6.3 SIWZ wyrażenie: „oznaczyć jako załącznik nr 5 do oferty” zastępuje się słowami „oznaczyć jako załącznik nr 4 do oferty”

4. W punkcie 6.4 SIWZ wyrażenie: „oznaczyć jako załącznik nr 6 do oferty” zastępuje się słowami „oznaczyć jako załącznik nr 5 do oferty”

5. W punkcie 6.5 SIWZ wyrażenie: „oznaczyć jako załącznik nr 7 do umowy” zastępuje się słowami „oznaczyć jako załącznik nr 6 do oferty”

6. W punkcie 9.7 b/ SIWZ wyrażenie: „oznaczyć jako załącznik nr 8 do umowy” zastępuje się słowami „oznaczyć jako załącznik nr 7 do oferty”

7. W punkcie 9.7 c/ SIWZ wyrażenie: „oznaczyć jako załącznik nr 9 do umowy” zastępuje się słowami „oznaczyć jako załącznik nr 8 do oferty”

8. Punkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki oraz ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.

Cena brutto oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Cena może być tylko jedna.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena -100%.”

Jednocześnie Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dyrektor  Świętokrzyskiego Parku Narodowego

                       mgr  inż. Piotr Szafraniec

 Modyfikacja treści SIWZ

Powiązane: