Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami – zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 70003-2014 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami)   Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami” została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. Concept Spółka z o.o. ZPCHr, Al. Gen. Andersa 591,43-300 Bielsko-Biała. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% oferta   otrzymała najwięcej punktów tj. 100 pkt.

Na postępowanie o udzielenie zamówienia wpłynęły trzy oferty tj. oferta w/w Wykonawcy  (oferta Nr 1) oraz oferty złożone przez
Nr.2 –  Technotop Spółka z o.o. 21-030 Motycz , Konopnica 164A
Nr.3 – Folwark Samochodowy Spółka z o.o., 25-332 Kielce, ul. G. Morcinka

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferty tych Wykonawców spełniały wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% –  otrzymały – oferta nr 2 – 91.97  punktów, oferta nr 3 – 94,33 punkty.

Z poważaniem
Dyrektor  Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść dokumentu

 

Powiązane: