Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami

Bodzentyn: Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami
Numer ogłoszenia: 70003 – 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu terenowego typu Pickup wraz z akcesoriami.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu – rok produkcji 2014 z napędem 4×4 lub na dwie osie napędowe typu pickup z silnikiem wysokoprężnym, wyposażonego w zabudowę typu hardtop, wyciągarkę oraz bagażnik typu kosz ładunkowo-bagażowy. Specyfikacja techniczna samochodu: 3.1 Rodzaj napędu: Terenowy 4×4 z reduktorem i blokadą tylnego mostu, układ napędu 4×4 sterowany z konsoli środkowej z możliwością włączenia napędu na jedna oś. 3.2 Nadwozie: – typu pickup; – kabina stalowa, zamknięta, 4 drzwiowa, 5 osobowa. – zabudowa typu hardtop (bez szyb bocznych) w kolorze nadwozia. Zabudowa wyposażona w co najmniej 1 drzwi tylne zamykane na klucz. Zabudowa musi być zamontowana w sposób umożliwiający jej demontaż i nie utrudniająca dostępu do elementów eksploatacyjnych (filtry, akumulator, wlew paliwa i wody itp.). Wysokość zabudowy równa na całej długości wysokości kabiny (od kabiny do tyłu zabudowy). – wyciągarka przednia elektryczna o uciągu nie mniejszym niż 4500 kg wyposażona w linę stalową o długości nie mniejszej niż 25 m zamontowana na dedykowanej płycie; – homologowany hak holowniczy z tyłu pojazdu; – bagażnik dachowy typu kosz (platforma) ładunkowo-bagażowy dostosowany szerokością do kabiny i skrzyni ładunkowej, o długości minimum 130 cm. 3.3 Bezpieczeństwo: – Czołowe poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc. – system ABS oraz EBD lub równoważny – system kontroli trakcji ESP lub inny równoważny – podwozie wyposażone w osłony ze stali o grubości minimum 3 mm zamontowane pod silnik, pod zbiornik paliwa oraz pod skrzynię biegów i reduktor; – reflektory przeciwmgielne przednie i tylne; – belka osłonowa (przed zderzakiem przednim) z rur ze stali nierdzewnej (wraz z osłoną ze stali nierdzewnej na lampy przednie) i osłony ze stali nierdzewnej lamp tylnych.; 3.4 Układ napędowy: – rodzaj silnika wysokoprężny wtrysk typu Common-rail – pojemność silnika (cm3) min. 2000, max. 3000 – moc (kW) min. 130 KM, max 200 KM – moment obrotowy (Nm) min. 310 – skrzynia biegów manualna min. 5 biegów do przodu oraz bieg wsteczny; 3.5 Dane eksploatacyjne: Zużycie energii (MJ/km) max. 3,3 – Emisja dwutlenku węgla (g/km) max. 230 – cykl mieszany – Dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum wg. Europejskiego Standardu Emisji Spalin EURO 5 dla silników wysokoprężnych 3.6 Nadwozie 5-cio drzwiowe typu Pick-up z osobną przestrzenią ładunkową (zabudową): – długość całkowita pojazdu (mm) min. 4900, max. 5500 – szerokość całkowita pojazdu z lusterkami (mm) min. 1700, max. 2200 – wysokość całkowita pojazdu (mm) max 1950 – rozstaw osi (mm) min 2900 – długość skrzyni ładunkowej (mm) min 1400 – minimalny prześwit (mm) min 200 -kąt natarcia (stopnie) min 25 – kąt zejścia (stopnie) min 18 – kąt rampowy (stopnie) min. 20 3.7 Układ elektryczny 12 V, alternator i akumulator pokrywający zapotrzebowanie na energię elektryczną przy pełnym obciążeniu. 3.8 Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji : – gwarancja mechaniczna (na silnik i podzespoły) min. 24 miesiące lub 100 000 km – gwarancja na perforacje min. 60 miesięcy, – gwarancja na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące oraz zapewni autoryzowany serwis dla samochodu na terenie województwa świętokrzyskiego. Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. 3.9 Masa: – ładowność (kg) min. 650 – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (kg) max. do 3500 3.10 Kolor nadwozia: dopuszczalne odcienie: zielony, szary, srebrny (perłowy lub metalizowany); w przypadku występowania danego modelu samochodu we wszystkich ww. odcieniach Zamawiający dokona wyboru koloru nadwozia. 3.11 Wyposażenie samochodu: – centralny zamek ze sterowaniem zdalnym, – alarm antywłamaniowy zintegrowany z centralnym zamkiem, – immobiliser – elektroniczny, – klimatyzacja automatyczna, – kolumna kierownicy regulowana przynajmniej w jednej płaszczyźnie – wspomaganie układu kierowniczego; – zamontowane obręcze kół ze stopów lekkich z ogumieniem typu AT (lekko terenowe)- komplet 4 sztuki; – koło zapasowe z ogumieniem identycznym jak założone na pojeździe; – fabryczny radioodtwarzacz z CD, – elektrycznie sterowanie szyb bocznych, – elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka, – dywaniki gumowe dla kierowcy i wszystkich pasażerów. 3.12. Załączona dokumentacja Do przedmiotu umowy SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się dołączyć: – instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, – książkę gwarancyjną samochodu i zamontowanych urządzeń w języku polskim, – dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby KUPUJĄCEGO, w tym zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące zł) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach : – pieniądzu – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarancjach bankowych – gwarancjach ubezpieczeniowych – poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( DZ. U. 2007 ,nr 42, poz. 275 z późń. zmianami) 3. Wadium uiszczane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 przy 4. W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. 5. Wadium podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy PZP tj. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca także wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 6. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ust.4 a i 5 ustawy PZP tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tych warunków, spełnianie tych warunków Wykonawca potwierdzi przez złożenie oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tych warunków, spełnianie tych warunków Wykonawca potwierdzi przez złożenie oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tych warunków, spełnianie tych warunków Wykonawca potwierdzi przez złożenie oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tych warunków, spełnianie tych warunków Wykonawca potwierdzi przez złożenie oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tych warunków, spełnianie tych warunków Wykonawca potwierdzi przez złożenie oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych dokumentów (jak w akapicie powyżej). Ewentualne pełnomocnictwo w oryginale dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ewentualne pełnomocnictwo w oryginale w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 10:15, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, Sekretariat, pokój nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

zał.1 Oświadczenie art.22, art24[doc]

zał.2 wzór umowy [doc]

zał.3 wzór oferty [doc]

zał.4 do SIWZ Lista grupy kapitałowej [doc]

Powiązane: