Dostawa specjalistycznego samochodu patrolowo-gaśniczego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

SP-720-10/11ji                                                          Bodzentyn,  11 sierpień 2011 roku

Świętokrzyski Park Narodowy
26 – 010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./faks 0(41) 311 51 06

 

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego
o wartości powyżej 14 000 euro a poniżej 125  000 euro na:
„Dostawę specjalistycznego samochodu patrolowo-gaśniczego do Świętokrzyskiego Parku Narodowego”

Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach internetowych:
System Zamówień Publicznych – Portal Centralny Urzędu Zamówień Publicznych

http://www.portal.uzp.gov.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
oraz w siedzibie Zamawiającego.

Zadanie obejmuje dostawę fabrycznie nowego specjalistycznego samochodu patrolowo – gaśniczego z napędem 4×4 lub na dwie osie napędowe typu pickup z silnikiem wysokoprężnym, przystosowanego do przewożenia wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego i podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, wyposażonego w zabudowę zamkniętą skrzyni ładunkowej nadbudówką, wyciągarkę, agregat gaśniczy wodno-pianowy z własnym zbiornikiem na wodę o pojemności nie mniejszej niż 350 litrów i ciśnieniu roboczym nie mniej niż 40 barów, a także podręczny sprzęt gaśniczy w postaci: hydronetki plecakowej (1 szt.) pilarki spalinowej do drewna o mocy od 3,5 do 4,5 KM (1 szt.).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
w okresie do 30.09.2011 roku.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wybór Wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium przetargowe wynosi 4 000,00 zł. należy wpłacić przelewem na rachunek Świętokrzyskiego Parku Narodowego
NBP  O/Kielce nr 76 1010 1238 0804 5113 9120 0000
Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie Zamawiającego do 22 sierpnia 2011 roku do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego 22 sierpnia  2011 roku o godz. 1010.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 

SIWZ z załącznikami