Dostawa umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania dla pracowników Służby Parku

Bodzentyn, 14.06.2011 r.              AG-163-1/11

          ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO:

Na dostawę umundurowania leśnika  i przedmiotów uzupełniających  do umundurowania  dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego  w roku 2011

              I. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  nr 113, poz.759) informuję, że zgodnie z art. 91 ust.1, wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez:

  1. SUPRA S.C. ul. Inżynierska 5 20-484  Lublin
  2. Oferowana cena brutto 40.808,94zł(słownie: czterdzieści tysięcy osiemset osiem  złotych 94/100)
  3. Przyznana punktacja – 100 %
  4. Poza nią wpłynęła oferta

Zakład Obsługi Leśnictwa  ul. Mieszka I  4 39-400 Tarnobrzeg

  1. Oferowana cena brutto 45.735,09 zł (słownie:czterdzieści pięć tysięcy  siedemset trzydzieści pięć zł 09/100)
  2. Przyznana punktacja – 89 %

 Podpisanie umowy nastąpi w dniu 30 czerwca 2011 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

 Uzasadnienie wyboru:

Cena złożona w ofercie powyższego wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą według kryterium oceny ofert, a treść oferty  jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

       Środki ochrony prawnej

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „ Środki ochrony prawnej”.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.  nr 223, poz.1655).

 Do wiadomości:

  1. SUPRA S.C. ul. Inżynierska 5 20-484  Lublin
  2. Zakład Obsługi Leśnictwa  ul. Mieszka I  4 39-400 Tarnobrzeg

zawiadomienie o wyniku przetargu – umundurowanie