Dostawa umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania w 2013 roku oraz odzieży i obuwia bhp – rozstrzygnięcie

Bodzentyn, 12.06.2013 r.

AG-163-1/13

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO:
Na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz odzieży i obuwia bhp w roku 2013

I. Na podstawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) informuję, że zgodnie z art. 91 ust.1, wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę złożoną przez:
1. SUPRA S.C. ul. Inżynierska 5 20-484 Lublin
2. Oferowana cena brutto 67.502,40 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwa złote 40/100)
3. Przyznana punktacja – 100 %
4. Poza ofertą w/w Wykonawcy w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie wyboru:

Cena złożona w ofercie powyższego wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą według kryterium oceny ofert, a treść oferty jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Informację zamieszczono :

1. Strona internetowa Zamawiającego
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie ŚPN – ul. Suchedniowska 4 , Bodzentyn

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Powiązane: