Dostawa umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania w 2013 roku oraz odzieży i obuwia bhp

Numer ogłoszenia: 187720 – 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Parki Narodowe.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania w 2013 roku oraz odzieży i obuwia bhp.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykaz odzieży i obuwia objętego zamówieniem: Marynarka męska w kolorze oliwkowozielonym z gabardyny – szt. 16, Marynarka damska w kolorze oliwkowozielonym z gabardyny – szt. 1, Spodnie w kolorze oliwkowozielonym z gabardyny – szt. 49, Koszula biała 100 % bawełna – szt. 38, Kurtka sukienna mundurowa – szt. 22, Koszula męska w kolorze oliwkowozielonym długi rękaw 100 % bawełna – szt. 55, Czapka w kolorze zielonym z wizerunkiem orła w koronie z metalu – szt. 26, Oznaki służbowe wykonane z aksamitu w kolorze ciemnozielonym wyhaftowane: kolorem srebrnym z wypustkami w kolorze ciemnobrązowym – szt. 17, Krawat zielony – szt. 19, Czapka zimowa z wizerunkiem orła w koronie wykonany z metalu w kolorze srebrnym – szt. 14, Półbuty brązowe mundurowe wykonane ze skóry – szt. 21, Rękawice skórkowe w kolorze brązowym – szt. 12, Półbuty na grubej zelówce skórzane męskie z membraną sympatex lub równoważną – szt. 37, Buty zimowe skórzane w kolorze brązowym – szt. 38, Kurtka zielona nieprzemakalna z podpinką z polaru – szt. 7, Skarpety męskie letnie – szt. 111, Skarpety męskie zimowe – szt. 111, Rajstopy damskie letnie – szt. 9, Rajstopy damskie zimowe – szt. 9, Koszula zielona krótki rękaw 100 % bawełna – szt. 25, Szalik – szt. 4, Kapelusz – szt. 37, Odzież i obuwie bhp Buty gumowo-filcowe – szt. 8, Obuwie robocze skórzane damski – szt. 5, Fartuch roboczy damski – szt. 5, Kurtka ocieplana podpinką damska – szt. 5, Ubranie robocze letnie – szt. 4, Ubranie robocze letnie dla pilarza – szt. 1, Obuwie robocze skórzane męskie – szt. 5, Buty gumowe – szt. 3, Kurtka ocieplana podpinką męska – szt. 2 , Ubranie robocze ocieplone dla pilarza – szt. 1, Koszula męska flanelowa – szt. 7, Kalesony – szt. 7, Buty gumowo-filcowe – szt. 3, Czapka letnia – szt. 4, Czapka ocieplona – szt. 4.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.23.00.00-0, 18.23.40.00-8, 18.33.20.00-5, 18.22.32.00-0, 18.33.20.00-5, 18.44.33.20-5, 18.42.03.00-9, 18.42.30.00-8, 18.44.30.00-6, 18.81.32.00-3, 18.42.40.00-7, 18.81.50.00-5, 18.81.50.00-5, 18.31.70.00-4, 18.31.60.00-7, 18.44.30.00-6, 18.81.22.00-6, 18.81.51.00-6, 18.44.33.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo określające zakres umocowania – w przypadku gdy Wykonawcy składają ofertę wspólnie lub w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.swietokrzyskipn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy – Sekcja Administracji 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4 pokój nr 11 – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ, załącznik 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Powiązane: