Dostawa umundurowania leśnika – zawiadomieniezawiadomienie o rozstrzygnieciu

                                                                                          Bodzentyn, 02.11.2011 r.

 AG-163-8/11

          ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO:

Na dostawę umundurowania leśnika  i przedmiotów uzupełniających  do umundurowania  dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego  w roku 2011

              I. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  nr 113, poz.759) informuję, że zgodnie z art. 91 ust.1, wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez:

  1. SUPRA S.C. ul. Inżynierska 5 20-484  Lublin
  2. Oferowana cena brutto  9.013,44 zł (słownie: dziewięć  tysięcy trzynaście złotych 44/100)
  3. Przyznana punktacja – 100 %
  4. Poza nią nie wpłynęła żadna oferta

 Podpisanie umowy nastąpi w dniu 08 listopada 2011 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

 Uzasadnienie wyboru:

Cena złożona w ofercie powyższego wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą według kryterium oceny ofert, a treść oferty  jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

       Środki ochrony prawnej

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „ Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.  nr 223, poz.1655).

 Do wiadomości:

  1. SUPRA S.C. ul. Inżynierska 5 20-484  Lublin

 

zawiadomienie o wyniku przetargu – umundurowanie