Dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego

Ag 163-1/11/uk                                              

 PROTOKÓŁ

Z posiedzenia Komisji Przetargowej z dnia 31.05.2011 r. i 14 czerwca 2011 roku w sprawie

Udzielenie przez Zamawiającego:

Świętokrzyski Park Narodowy ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

zamówienia publicznego na „Dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania  dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2011 roku”

 kod (CPV)

18000000-9; 18110000-3; 18330000-1; 18423000-0;  18424000-7; 18440000-5; 18510000-7; 18800000-7

Termin składania ofert:                    31 maja  2011 roku, godz. 1000

Termin otwarcia ofert :                    31 maja  2011 roku, godz. 1010

Wysokość wadium:                         brak wadium

Kryteria – cena 100 %.

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 oraz następującymi zmianami opublikowanymi w Dziennikach Ustaw z 2010 r. Nr 161 poz.1078, Nr 182 poz. 1228 także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzeniami wykonawczymi dotyczącymi przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817)
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796)
 2. W trybie przetargu nieograniczonego o wysokości szacunkowej od 14 000 do 125 000 euro tj. poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 PZP
 4. W dniu 31 maja 2011 r. o godzinie 1010 w pokoju nr 5 w budynku Dyrekcji ŚPN ul. Suchedniowska 4 26-010 Bodzentyn rozpoczęła posiedzenie Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 23/2011 z dnia 14 marca 2011 roku w następującym składzie :
  1. Urszula Kuroś                                               -przewodniczący komisji
  2. Piotr Szafraniec                                 -sekretarz komisji
  3. Leszek Sepioło                                  -członek komisji
  4. Anna Królikowska-Szydłowska       -adwokat

Przedmiotem posiedzenia w dniu 31 maja 2011 r. było otwarcie i analiza ofert złożonych przez Wykonawców w terminie do dnia 31.05.2011 r. do godziny 1000, uczestniczących w procesie przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 125.000 euro, ogłoszonego w dniu 23.05.2011 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.swietokrzyski.org.pl/bip a także na portalu UZP jako zamówienie Nr 124560-2011.

 1. Komisja przetargowa stwierdziła, że w terminie składania ofert, tj do dnia 31.05.2011 r. do godziny 1000  wpłynęły 2 oferty
 2. W sesji otwarcia ofert nie uczestniczył przedstawiciel żadnego z Wykonawców:
 3. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 1010 w dniu 31.05.2011 r. w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Dyrekcji ŚPN ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn w pokoju nr 5 w obecności Komisji przetargowej, której członkowie złożyli oświadczenia na drukach ZP 1 (jako załączniki do protokołu).
 4. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej podał następujące informacje zawarte w ofertach:
  1. nazwy oraz adresy Wykonawców
  2. cenę ofertową
 5. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr 1/ Zakład Obsługi Leśnictwa H. Skrodzka –Bałata P. Bałata s.j. ul. Mieszka I 4 39-400 Tarnobrzeg podając cenę ofertową brutto 45.735.09 zł

Nr 2/ Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SUPRA” s.c. Sławomir Pięta, Dariusz Wójcik ul. Inżynierska 5 20-484 Lublin podając cenę ofertową brutto 40.808,94 zł

 1. Bezpośrednio po podaniu danych z pkt 8. protokołu Komisja Przetargowa przeszła do części niejawnej posiedzenia. W części niejawnej posiedzenia dokonano sprawdzenia rachunkowego Formularzy ofertowych oraz sprawdzenia załączników do ofert. Komisja stwierdziła bark oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 i art. 24 PZP dla wspólnika – Dariusza Wójcika spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SUPRA” s.c. Sławomir Pięta, Dariusz Wójcik ul. Inżynierska 5 20-484 Lublin, oferta zawierała ww oświadczenie podpisane jedynie przez Sławomira Piętę.
 2. W wyniku analizy i sprawdzenia ofert Komisja Przetargowa działając zgodnie z art. 26 ust. 3 oraz ustęp 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku PZP z późniejszymi zmianami postanowiła wezwać Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SUPRA” s.c. Sławomir Pięta, Dariusz Wójcik ul. Inżynierska 5 20-484 Lublin do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wyznaczając termin dostarczenia dokumentów do siedziby Zamawiającego na dzień 10.06.2011 r. do godziny 1200. Jednocześnie w celu sprawdzenia umocowania prawnego wspólników komisja zażądała dostarczenia w ww terminie umowy spółki (pisma wzywające Wykonawcę do uzupełnienia oferty jako załączniki do protokołu)
 3. Komisja Przetargowa postanowiła odłożyć obrady do czasu uzupełnienia ofert przez Wykonawców.
 4.  W dniu 8 czerwca 2011 roku (przed upływem wyznaczonego terminu) wpłynęły do Dyrekcji ŚPN dokumenty od oferenta wezwanego do uzupełnienia dokumentów Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SUPRA” s.c. Sławomir Pięta, Dariusz Wójcik ul. Inżynierska 5 20-484 Lublin tj. Oświadczenie w trybie art. 22 i art. 24 podpisane przez pana Dariusza Wójcika oraz umowa cywilno-prawna dla współwłaścicieli Dariusza Wójcika i Sławomira Pięty.

10.  Po dokonaniu sprawdzenie przesłanych dokumentów komisja stwierdziła ich poprawność i zgodność z PZP w związku z powyższym Wykonawca nie podlega wykluczeniu a oferta nie podlega odrzuceniu.

11.   Wybór oferty

 1. Nr 1/ Zaklad Obsługi Leśnictwa H. Skrodzka –Bałata P. Bałata s.j. ul. Mieszka I 4 39-400 Tarnobrzeg podając cenę ofertową brutto 45.735.09 zł

Przyznana punktacja  – 89 %

 1. Nr 2/ Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SUPRA” s.c. Sławomir Pięta, Dariusz Wójcik ul. Inżynierska 5 20-484 Lublin podając cenę ofertową brutto 40.808,94 zł

Przyznana punktacja  – 100 %

 

 

Na podstawie  art.20 ust. 1 i 3 Ustawy PZP komisja przetargowa wnioskuje do Dyrektora ŚPN  o przyjęcie w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2011 roku” wyników prac komisji i wybór oferty Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „SUPRA” s.c. Sławomir Pięta, Dariusz Wójcik ul. Inżynierska 5 20-484 Lublin jako najkorzystniejszej.

Podpisy Komisji Przetargowej:

Urszula Kuroś                                    -przewodniczący komisji       ..…………………………..

Piotr Szafraniec                                 -sekretarz komisji                   …………………………….

Leszek Sepioło                                   -członek komisji                     …………………………….

Anna Królikowska-Szydłowska        -adwokat                                …………………………….

                                                                                            Zatwierdzam

                                                                                            Dyrektor ŚPN

                                                                                Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Huruk