Dostawy i wyładunku 30.000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego

AG-241-1/11 Bodzentyn, 07.06.2011 r.

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO:

Dostawy i wyładunku 30.000 litrów oleju opałowego  do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego  w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w sezonie grzewczym 2011/2012

I. Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  nr 113, poz.759) informuję, że zgodnie z art. 91 ust.1, wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez:

PETROLIS  Sp. z o.o ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700  Zwoleń

Oferowana cena brutto 1 litra oleju opałowego 3,22 zł (słownie: trzy złote 22/100)
Przyznana punktacja – 100 %
     Poza nią wpłynęła oferta
KONKRET Sp. z o.o ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom
Oferowana cena brutto 1 litra oleju opałowego 3,25 zł (słownie: trzy złote 25/100)
Przyznana punktacja – 99 %
Podpisanie umowy nastąpi w dniu 20 czerwca 2011 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

Uzasadnienie wyboru:
Cena złożona w ofercie powyższego wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą według kryterium oceny ofert, a treść oferty  jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „ Środki ochrony prawnej”.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.  nr 223, poz.1655).

Do wiadomości:

  1. PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 10A/204 26-700 Zwoleń
  2.  KONKRET Sp. z  o.o  ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom

zawiadomienie o wyniku przetargu