Dostawy specjalistycznego samochodu patrolowo-gaśniczego

SP-720-10/11/ij                                                                               Bodzentyn 01.09.2011r. 

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOTYCZĄCEGO:

Dostawy specjalistycznego samochodu patrolowo-gaśniczego

Na podstawie art.92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  nr 113, poz.759) informuję, że zgodnie z art. 91 ust.1, wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez:

FOLWARK   Arkadiusz i Wojciech Grzywna
Spółka Jawna  ul. G. Morcinka 1
25-332  Kielce

Oferowana cena brutto 166.690 złotych(słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych)

Przyznana punktacja – 100 %

Podpisanie umowy nastąpi w dniu 6 września 2011 roku w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4

Uzasadnienie wyboru:

Na przetarg wpłynęła jedna oferta. Cena złożona w ofercie powyższego wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą według kryterium oceny ofert, a treść oferty  jest zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI „ Środki ochrony prawnej”. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  nr 113, poz.759)

Zatwierdził
z-ca dyrektora
Andrzej Sosnowski

 

Ogłoszenie o wyborze oferty