Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/1/2010 w trybie zamówienia z wolnej ręki

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, działając zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „PZP” , zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane i usługi w zakresie:

1. Roboty budowlane:

1.1.   Malowanie ścian – 1940 m2;
1.2.   Odkucie fragmentu ściany z tynku i odczyszczenie powierzchni kamiennej oraz jej zakonserwowanie12 m2;
1.3.   Uzupełnienie posadzek marmurem w holu Muzeum16,5 m2;

2. Usługi:

2.1.   Wykonanie planszy o wym.: 2,5 m x 9,0 m = 22,5 m2 – Zabytek kultury – zabytek przyrody w Sali A;
2.2.    Wykonanie 200 szt. mrówek w dioramie „Modrzew polski” jako uzupełnienie modelu mrowiska;
2.3.    Wykonanie modelu dinozaura w Sali D;

CPV: nr 45000000-7

Wartość zamówienia: 112 300 zł

Tryb postępowania: z wolnej ręki

Podstawa prawna: art. 67, ust. 1, pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych;

Wykonawca zaproszony do negocjacji: konsorcjum firm: Maxtel Sp. z o. o., ART. PE. Andrzej Piechocki, Studio 660 Eugeniusz Białas; Maxtel – ul. Ściegiennego 264 B, 25 – 116 Kielce, Studio 660 – Istebna Wilcze 1072, 43 – 470 Istebna, ART – PE – ul. Lipowa 44, 43 – 450 Ustroń;

Uzasadnienie: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia uzupełniającego, a nie zostało ono ujęte w zamówieniu podstawowym, ponadto Świętokrzyski Park Narodowy po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu pozyskał dodatkowe środki finansowe umożliwiające wykonanie dodatkowych prac dotyczących wykonania wystawy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania