Informacja o zmianie ogłoszenia na dostawę i wyładunek oleju opałowego

Bodzentyn, dnia 24 grudnia 2012 r.

 Informacja o zmianie ogłoszenia  

Dotyczy postępowania na:

Dostawę i wyładunek 35 000 litrów (ilość planowana z opcją +/- 20 % ) oleju opałowego do budynku Dyrekcji w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 i 20 000 litrów (ilość planowana z opcją +/-20%) oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu
Numer ogłoszenia: 522056 – 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012

  1. I.                    Na zasadzie art. 12a ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie  informuje o zmianie ogłoszenia numer 522056-2012.

Ogłoszenie ulega zmianie w sekcji  III:

III.6) Inne dokumenty, który otrzymuje brzmienie :

„Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia”

Jednocześnie Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje, że termin składania ofert , wyznaczony na dzień 3 stycznia 2013 r. na godzinę 11.00 nie ulega zmianie.

 

Dyrektor ŚPN
mgr inż. Wojciech Świątkowski

Pełna treść dokumentu