Odpiwiedzi na zadane pytania

Bodzentyn, 05.05.2010 r.

AG-241-1/10

Dotyczy: przetargu na dostawę  oleju opałowego lekkiego ekologicznego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt.3  ustawy prawo zamówień publicznych   Świętokrzyski Park Narodowy udziela  wyjaśnień  na zadane pytania w piśmie z dnia 05.05.2010 roku.

 Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa) ?

Ad.1 W ramach posiadanych środków finansowych  około 1000 litrów co drugi miesiąc. W miesiącu wrześniu  około 7.000 litrów. Następna przewidywana dostawa w listopadzie  około  4.000 litrów.

Jakiej pojemności zbiornik na olej napędowy Państwo posiadają  i jaki  sposób rozładunku  do niego paliwa z autocysterny  jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy  przy autocysternie? Czy jego lokalizacja nie utrudnia dostaw  autocysternami  o wymiarach  9,2 m/2,8 m /3,4 m  i 14,6 m/ 2,8m/ 3,6 m ( długość, szerokość, wysokość).

Ad. 2  W Dyrekcji ŚPN zainstalowane jest 6 zbiorników po 3000 litrów każdy. Rozładunek paliwa następuje  przy zastosowaniu  pompy przy autocysternie. W związku z wąskimi ulicami dojazdowymi do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie   nie ma możliwości  rozładunku dostawy oleju opałowego  autocysterną  o wymiarach  14,6m/ 2,8m/ 3,6m/.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym  (Dz .U.  z 2009 roku  Nr 3, poz.11) podstawą opodatkowania oleju opałowego / oleju napędowego, grzewczego jest jego ilość  wyrażona w litrach  gotowego wyrobu w  tem. 150 C. Prosimy więc o określenie  czy podstawą do wystawienia  faktury  będzie ilość dostarczonego oleju  opałowego w tem. referencyjnej 150 C  zgodna z dowodem wydania z bazy paliw,  czy dostarczona ilość oleju opałowego  w temperaturze 15o C wg Państwa przyjęcia  ( np. według wskazań  zalegalizowanego  układu pomiarowego  z kompensacją  do 15 st. C  przy autocysternie) ?

Ad.3 Dostarczona ilość oleju opałowego będzie w temperaturze rzeczywistej na podstawie wskazań  przepływomierza . Każdorazowo należy  przedstawić świadectwo  legalizacji licznika  autocysterny  o numerze zgodnym  z numerem seryjnym  licznika zainstalowanego  na autocysternie. 

Wnosimy o modyfikacje terminu wniesienia wadium określonego  przez Zamawiającego (pkt. VIII ppkt. 2 siwz, treść ogłoszenia). Określenie wcześniejszego terminu do wniesienia wadium niż upływ terminu składania ofert jest niezgodne  z art. 24 ust.2 pkt. 2 i art. 45 ust. 3 Ustawy  prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.). Zgodnie z przytoczonymi zapisami  ustawy wykonawcy  mają czas  od wniesienia wadium  do upływy składania ofert.

Ad.4 Do specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawa i wyładunek oleju opałowego w sezonie grzewczym 2010/2011 do budynku Dyrekcji  SPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4.

Do specyfikacji z dnia 20 kwietnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany: w pkt. VIII ppkt 2 treść „ Termin wniesienia wadium :do 10. 05 2010”  zastępuje się treścią „ Termin wniesienia wadium : do godz. 10 00 dnia 12.05.2010  

Zgodnie z art. 89 Ustawy  z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym  warunkiem zakupu oleju opałowego  z obniżona stawką  akcyzy tj. w wysokości 232 zł  od 1000 litrów  jest złożenie sprzedawcy  oświadczenia , że nabywany olej opałowy przeznaczony jest  do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia    kwota należnej akcyzy  wynosi 1822 zł od 1000 litrów  oleju opałowego w tem.  referencyjnej 150 C . W związku z powyższym wnosimy  o wprowadzenie  do projektu/wzoru umowy zapisów  regulującą  tę kwestię . Proponujemy  wprowadzenie poniższych zapisów:

1/ Zamawiający zobowiązuje się  do składania Dostawcy  oświadczeń  o przeznaczeniu oleju opałowego  wynikających z ustawy o podatku akcyzowym  z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo  przy zakupie oleju opałowego  najpóźniej  w dniu odbioru paliwa.

2/ jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego  będą składana  przez osoby upoważnione  przez  Zamawiającego, wówczas Zamawiający  zobowiązany jest złożyć Dostawcy  wykaz osób upoważnionych  do składania tych oświadczeń.

3/ Zamawiający w przypadku  nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożeniu nieważnego oświadczenia ,będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu ,a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Dostawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną akcyzą .

Ad. 5 Świętokrzyski Park Narodowy , informuje, że nie wprowadzi do projektu/ wzoru  umowy zapisów dotyczących  składania oświadczeń,  ponieważ  ustawa z dnia 06.12.2008 o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 3 poz.11 z 2008 roku)  nakłada na sprzedawcę obowiązek uzyskania  od nabywcy  oświadczenia, że nabywane wyroby przeznaczone są do celów opałowych. Ustawa nie przewiduje  wcześniejszych  zobowiązań zamawiającego w tym względzie.

W przypadku  zwrócenia się przez Dostawce  z prośbą o wydanie takiego  oświadczenia   po podpisaniu umowy i każdorazowej dostawie  oleju opałowego lekkiego Zamawiający  wyda oświadczenie, ze nabyty wyrób jest przeznaczony do celów opałowych. 

odpowiedź na zadane pytanie