Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu: na dostawę oleju opałowego lekkiego ekologicznego.

Bodzentyn, 24.06.2009 r.
AG-231-2/09

Dotyczy: przetargu na dostawę  oleju opałowego lekkiego ekologicznego.

Zgodnie z art. 38 pkt.2  ustawy prawo zamówień publicznych Świętokrzyski Park Narodowy udziela  wyjaśnień  na zadane pytania w piśmie z dnia 23.06.2009 roku.

Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana ( dostawa cząstkowa) ?
Ad.1 W miesiącu sierpniu około 8.000 litrów. Następna przewidywana dostawa około 5.000 litrów. Pozostałe w ramach posiadanych środków finansowych  od 1000 litrów do 5000 litrów.
Jakiej pojemności zbiornik na olej napędowy Państwo posiadają  i jaki  sposób rozładunku  do niego paliwa z cysterny  jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy  przy autocysternie? Czy jego lokalizacja nie utrudnia dostaw  autocysternami  o wymiarach  9,2 m/2,8 m /3,4 m  i 14,6 m/ 2,8m/ 3,6 m ( długość, szerokość, wysokość).
Ad. 2 W Dyrekcji ŚPN zainstalowane jest 6 zbiorników po 3000 litrów każdy. Rozładunek paliwa następuje  przy zastosowaniu  pompy przy autocysternie. W związku z wąskimi ulicami dojazdowymi do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie   nie ma możliwości  rozładunku dostawy oleju opałowego  autocysterną  o wymiarach  14,6m/ 2,8m/ 3,6m/.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 4 stycznia 2007 roku  (Dz. U. nr 4 z 2007  poz. 30)  od dnia 1 stycznia 2008 roku  zawartość siarki w oleju opałowym lekkim ma wynosić max 0,10% (m/m) , a nie 20 % , w związku z czym  wnioskujemy  o modyfikację SIWZ.
Ad. 3 Zgodnie z art. 38 pkt.4  ustawy prawo zamówień publicznych Świętokrzyski Park Narodowy modyfikuje  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w pkt.III Opis przedmiotu zamówienia.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
SUKCESYWNA DOSTAWA I WYŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:
Właściwość Jednostka miar Parametry minimalne:
Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,0
Temperatura płynięcia, max. °C -20
Temperatura zapłonu, min. °C 56
Gęstość w temperaturze 15°C, max. kg/m³ 860
Lepkość kinetyczna w 20°C, max. mm²/s 6,00
Skład frakcyjny do 250°C, max. % (V/V) 65
Skład frakcyjny do 350°C, min. % (V/V) 85
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, max. % (m/m) 0,3
Pozostałość po spopieleniu, max. % (m/m) 0,01
Zawartość siarki, max. % (m/m) 0,10
Zawartość wody, max. mg/kg 200
Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. mg/kg 24
Kolor – czerwony
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym  (Dz .U.  z 2009 roku  Nr 3, poz.11) podstawą opodatkowania oleju opałowego / oleju napędowego, grzewczego jest jego ilość  wyrażona w litrach  gotowego wyrobu w tem. 150 C. Prosimy więc o określenie  czy podstawą do wystawienia  faktury  będzie ilość dostarczonego oleju  opałowego w tem. referencyjnej 150 C  zgodna z dowodem wydania z bazy paliw,  czy dostarczona ilość oleju opałowego  w temperaturze 15o C wg Państwa przyjęcia  ( np. według wskazań  zalegalizowanego  układu pomiarowego  z kompensacją  do 15 st. C  przy uatocysternie) ?
Ad.4 Dostarczona ilość oleju opałowego będzie w temperaturze rzeczywistej na podstawie wskazań  przepływomierza . Każdorazowo należy  przedstawić świadectwo  legalizacji licznika  autocysrterny  o numerze zgodnym  z numerem seryjnym  licznika zainstalowanego  na autocysternie.
Czy jeśli mowa  w dokumentacji przetargowej  o cenie producenta  to należy przez to rozumieć  jego cenę podawaną do publicznej wiadomości  i publikowaną  m.in. na jego stronie  internetowej, będącej niezależnym źródłem informacji  o aktualnych cenach?
Ad. 5 W ofercie muszą być wskazane : cena producenta i marża za 1 litr oleju opałowego  ekologicznego. Podana cena producenta  winna być udokumentowana  przez wskazanie  źródła jej pochodzenia ( strona internetowa producenta zawierająca cenę netto 1000 litrów  oleju opałowego)  lub złożenie właściwego dokumentu  potwierdzającego cenę producenta  z dnia 26 czerwca 2009 roku. Powyższa procedura obowiązywać będzie przez cały czas trwania umowy  i musi być aktualizowana  na dzień dostawy oleju opałowego.
Dystrybutorzy oleju opałowego lekkiego  mają ustalane warunki jego zakupu  na dany dzień  na podstawie cen  publikowanych w tym dniu  przez PKN Orlen S.A.  na www.orlen.pl lub przez Grupę LOTOS na www.lotos.pl w oparciu o następującą formułę : cena zakupu = cena producenta  publikowana na stronie internetowej w dniu zakupu -/+ opust/ marża. Czy z racji tego, że dostawcy  mają różne warunki  handlowe zakupu oleju  opałowego  u jego producentów oraz ponoszą  różne koszt realizacji przedmiotowego zamówienia  oferenci mogą zaproponować marżę lub opust  od oficjalnej ceny producenta  publikowanej na jego stronie  internetowej (np. www.orlen.pl, www.lotos.pl) ?.  Jeśli tak to jak należy przedstawić  w ofercie, wzór formularza ofertowego  oraz zapisy siwz zakładają jedynie zaoferowanie marzy, która odnosi się  wyłącznie  do wartości dodatnich ?.
Ad. 6 Zamawiający nie przewiduje stosowania upustów zgodnie  z pkt. XIII .2   SIWZ . Cena 1 litra będzie stanowiła  sumę ceny netto  jednego litra oleju opałowego  producenta, powiększoną o marżę  Wykonawcy  i 22 % VAT.
Wnosimy o modyfikacji § 5 umowy. Ustęp 5 cytowanego paragrafu umowy zakłada jedynie  zmianę ceny  oleju opałowego  w przypadku wzrostu  cen producenta , nie przewiduje  sytuacji odwrotnej  tj.  zmiany cen spowodowanej  obniżką ceny producenta. Zapis w tej formie  jest bardzo niekorzystny  dla zamawiającego  dlatego wnosimy  o jego modyfikacje. Proponujemy modyfikację  § 5 umowy w następujący sposób:
1. Dostawca otrzyma  wynagrodzenie  stanowiące  iloczyn ilości  dostarczonego  oleju opałowego  i ceny za 1 litr w kwocie brutto wynoszącej:…………… zł (słownie………………………………zł)
2. Wskazana w pkt. 1 cena  może ulec zmianie  w przypadku zmiany ceny  producenta , wzrostu cen producenta w dniu rzeczywistej dostawy.
3. W cenie oleju określonej w pkt. 1  zawierają się wszelkie koszty związane z jego transportem  i rozładunkiem.  Dostawca jest zobowiązany  udokumentować  wzrost cen producenta.
4. Wartość poszczególnych dostaw  obliczana będzie  w cenach jednostkowych netto producenta  oleju,  aktualnych na dzień dostawy, powiększonych o marżę /opust Dostawcy oraz powiększonych  o należny podatek VAT. (22 %)
5. Cena jednostkowa dostawy (Cn)  będzie kalkulowana w dniu  dostawy  wg. następującej formuły  cenowej:
Cn(zł/litr) = X  (zł/m 3 )/1000 + n (zł/litr)
Gdzie:
X – aktualna w dniu dostawy cena oleju  opałowego  lekkiego  u producenta   ogłoszona  na jego stronie internetowej  www………….pl,  wyrażona w złotych za 1 metr  sześcienny  w temperaturze referencyjnej 150 C.
n- stała marża / opust przez cały okres  realizacji zamówienia  Dostawcy zaoferowana w ofercie  ( zł/litr).
Zaproponowana zmiana  zapisów w umowie  sprawi, że realizacja  prawidłowego jej realizacji będzie oparta  na klarownych zasadach.
Ad.7
Informujemy, że nie zachodzi potrzeba modyfikacji umowy  ponieważ, pkt. XIII specyfikacji zawiera szczegółowy opis  sposobu obliczania ceny  za litr oleju opałowego  wraz z marżą  która uwzględnia  wszystkie koszty  związane z wykonaniem zamówienia.
Zgodnie z art. 82 pkt.3  ustawy Prawo zamówień publicznych  treść oferty musi odpowiadać  treści SIWZ.
Ponadto informujemy, że   § 5 umowy  w pkt. 4 określa sposób obliczania  wartości dostawy  na dzień  każdorazowej dostawy i brzmi :
Wartość poszczególnych dostaw  obliczana będzie  w cenach jednostkowych netto  producenta oleju, aktualnych na dzień dostawy, powiększonych o marżę  Dostawcy oraz powiększonych o należny podatek VAT(22%)

Z poważaniem

DYREKTOR ŚPN
Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu (.pdf)