Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu: Rozwój bazy…

UZ-410-5/08-09/ac

OGŁOSZENIE

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:

Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego
na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że
zwrócono się z zapytaniem dotyczącym przygotowania oferty:

Pytanie nr 1. Czy  Św. P. N. może wskazać i pomóc w pozyskaniu rzadkich roślin?

Odpowiedź: Pracownicy ŚPN w miarę możliwości, w ramach konsultacji mogą udzielić pomocy w zakresie wskazania lokalizacji roślin, natomiast ciężar ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy

Pytanie nr 2. Czy można zastosować w ściankach i planszach alukobond zamiast płyt gipsowych?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ  w ściankach i planszach zamiast płyt gipsowych można zastosować materiały zastępcze, pod warunkiem, że będą miały odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i trwałość w warunkach naszego Muzeum (wysoka wilgotność i chłód), co Wykonawca potwierdzi udzielając odpowiedniej gwarancji.

Pytanie nr  3. Czy plansze i ścianki muszą być wygięte jak na rysunkach? Jeśli tak to jaki promień łuku?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 3.5. oraz 3.6. SIWZ szczegółowe rysunki projektowe mają być sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazane w projekcie rysunki mają charakter schematyczny i pomocniczy, sposób wygięcia ścianek i promienie łuku będą konsultowane w trakcie realizacji w nawiązaniu do rzeczywistego miejsca ich ustawienia i efektu plastycznego.

Pytanie nr 4. Czy mogą być fotoramki zamiast monitorów?

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 3.4. SIWZ jeżeli Wykonawca wykaże, że oferowane przez niego produkty (fotoramki) spełniają wymagane parametry i posiadają cechy techniczne podane w dokumentacji projektowej, Zamawiający dopuszcza możliwość użycia fotoramek zamiast monitorów.

Pytanie nr 5. Czy model może być przykryty  prostopadłościanem z plexi? – II.A.6

Odpowiedź: Model ekosystemu leśnego z pozycji II.A.6 harmonogramu, może być przykryty prostopadłościanem z plexi.

Pytanie nr 6. Czy może byś mniejszy model dinozaura?

Odpowiedź: Model dinozaura ustawiony nad wejściem do sali ma spełniać rolę portalu, pod którym będą przechodzić zwiedzający, dlatego nie przewidujemy zmniejszenia modelu. Podana wielkość 6m jest liczona od czubka nosa do końca ogona, głowa jak i ogon ma być wygięty, dlatego model w rzeczywistości będzie zajmował mniej miejsca.

Pytanie nr 7. Proszę o precyzyjny rysunek doprowadzenia kabli do wnęk podłogowych z podaniem rodzaju podłogi przykrywającej kable (rys. D.0.1)

Odpowiedź: Świętokrzyski Park Narodowy nie dysponuje precyzyjnym rysunkiem doprowadzenia kabli do wnęk podłogowych. Kable należy ułożyć w istniejącej podłodze (mozaika z wapieni) z późniejszym jej odtworzeniem. Dopuszczamy też możliwość wykonania podłogi dystansowej wtedy kable można ułożyć w przestrzeni pod podłogą bez naruszania istniejącej posadzki. Zgodnie z pkt. 3.5. oraz 3.6. SIWZ szczegółowe rysunki projektowe mają być sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu (.pdf)