Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu: Rozwój bazy…

UZ-410-5/08-09/ac
OGŁOSZENIE

Dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:
Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego
na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że
zwrócono się z zapytaniem dotyczącym przygotowania oferty:

Pytanie nr 1. Prosimy o określenie w jaki sposób Wykonawca ma wykazać się dysponowaniem osób o specjalizacjach wymienionych w pkt 6.3.2 SIWZ

Odpowiedź: Wykonawca ma sporządzić oświadczenie, że dysponuje osobami o specjalizacjach wymienionych w pkt 6.3.2 SIWZ i opisać możliwie jak najdokładniej ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe zgodnie z pkt 8.7 SIWZ tj.:
8.7. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca wraz z załączeniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności zgodnie z pkt.6.1., 6.3. SIWZ (oznaczyć jako załącznik nr 7 do oferty).
Albo jeżeli Wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zadania powinien przedstawić zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu osób wymienionych w wykazie o którym mowa w pkt. 8.7. i 8.8.
(pkt. 8.9. SIWZ : W przypadku gdy Wykonawca w dniu składania oferty nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedstawia pisemne zobowiązanie innego podmiotu o udostępnieniu osób wymienionych w wykazie o którym mowa w pkt. 8.7. i 8.8.)

Pytanie nr 2. W pkt. 4.1. SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakończenia przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2010 r. Informujemy, że plastyk, który miałby w przypadku naszej oferty opracować makietę będzie mógł ja wykonać w terminie do 31.12.2010 r. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zakończenie przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2010 r., natomiast dostarczenie i montaż makiety w terminie do 31.12.2010 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie i montaż makiety w terminie do 31.12.2010 r.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu (.pdf)