Ogłoszenie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania: Rozwój bazy…

Ogłoszenie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania: Rozwój bazy…

Bodzentyn, dn. 23 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 38, ust. 4 i ust. 4a, Ustawy prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 roku nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

Świętokrzyski Park Narodowy dokonuje modyfikacji

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania:

Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.

Modyfikacja polega na zmianie terminu składania ofert przez wykonawców i otrzymuje następujące brzmienie:


Termin składania ofert: 12 maja 2009 roku, godz. 1115


Termin wpłaty wadium: 12 maja 2009 roku, godz. 1100


Termin otwarcia ofert : 12 maja 2009 roku, godz. 1200

Zmianie ulega pkt. 15.2. oraz 15.3. siwz i otrzymuje brzmienie:
15.2. Termin składania ofert: Oferty powinny być złożone nie później niż do 12 maja 2009 r. do godz. 11.15. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania opakowań.
15.3. Otwarcie ofert: Otwarcie ofert i rozpoczęcie przetargu nastąpi w dniu 12 maja 2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego w sali zebrań – pokój nr 5. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 5 w dniu 12 maja 2009 roku, o godz.12.00. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

z upoważnienia dyrektora

główny specjalista ds udostępniania Parku do zwiedzania i edukacji
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik