OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na 15 letnią dzierżawę tarasu, przylegających do niego 3 pomieszczeń, szaletu podziemnego, oraz 4 piwnic w budynku będącym własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie ŚPN położonym na Łysej Górze – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i obsługę ruchu turystycznego.
Przedmiotem dzierżawy jest:
-taras i jadalnia letnia o pow.126,08 m2
-trzy pomieszczenia przy budynku tzw ,,Szpitalika’’ o łącznej pow.22,95 m2
-szalet podziemny o pow.38,63 m2
-cztery pomieszczenia w piwnicach budynku o pow.31 m2
Wszystkie te obiekty położone są w budynku tzw. „szpitalika” na Łysej Górze posadowionym na nieruchomości nr 2039 gmina Nowa Słupia, obręb Nowa Słupia dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW 45301
Nieruchomość nie jest obciążona.
Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do przetargu odbędzie się obowiązkowe spotkanie informacyjne w dniu 20 sierpnia 2010 roku o godz. 10.00 w budynku na Świętym Krzyżu będącym przedmiotem przetargu.
Pisemne oferty na 15 letnią dzierżawę należy złożyć do dnia 20 września 2010 roku do godz. 15.30 w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 w pokoju nr 11.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 24 września 2010 o godz. 10.00 pokój nr 5 w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego miesięcznego wynosi 5 100 złotych netto. (słownie: pięć tysięcy sto złotych).
Niezależnie od czynszu Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty Wydzierżawiającemu równowartość podatku od nieruchomości należnego od przedmiotu dzierżawy.
Uczestnicy postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na konto 76 1010 1238 0804 5113 9120 0000 do dnia 20 września 2010 roku.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia , odpowiednio:
– odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium oferenta który przetarg wygra i uchyli się od podpisania umowy przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
Wydzierżawiającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Warunki uczestnictwa w przetargu nieograniczonym pisemnym można otrzymać w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 17 lub na stronie internetowej bip.swietokrzyskipn.org.pl

Bodzentyn, 19 lipca 2010 roku

Zatwierdzam
DYREKTOR ŚPN
Stanisław Huruk

 

SIWZ na dzierżawę

 Wzór oferty