OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na dostawę 35.000 litrów oleju opałowego

Numer ogłoszenia: 165912 – 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117292 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3115106 w. 62, faks 041 3115106.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa 35.000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: SUKCESYWNA DOSTAWA I WYŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI PLANOWANEJ 35.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W Budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego ul. Suchedniowska 4 26-010 Bodzentyn Kody opisujące przedmiot zamówienia: 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135000-4 Olej opałowy 2. Ilość oleju opałowego wskazana w SIWZ ma charakter planowany. Faktyczna wielkość dostaw będzie odpowiednia do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją +/- 20% do planowanych wielkości zamówienia. 3. Olej opałowy musi posiadać świadectwo jakości i parametry nie gorsze niż określone w pkt. 1. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również transport asortymentu do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek. 5. Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłoszonym telefonicznie. 6. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • POL-OIL Corporation S.P. z o.o. Stanisławowo 05-180 Pomiechówek, Pasterska 10, 01-976 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2,77
  • Oferta z najniższą ceną: 2,78 / Oferta z najwyższą ceną: 2,77
  • Waluta: PLN.