OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty uzupełniające do zadania:Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bodzentyn: Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych ŚPN w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014
Numer ogłoszenia: 419472 – 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj.świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych ŚPN w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty uzupełniające do zadania /Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014/ – masa 81,95 m3.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 77.21.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.P.H.U.T. RUMCAJS Przemysław Kowalik,, Gózd 106A, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1639,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1639,00
  • Oferta z najniższą ceną: 1639,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1639,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Podstawą przeprowadzenia zamówienia ww trybie z wolnej ręki jest art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP. Zamówienie będzie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienie dotyczy zamówień uzupełniających tego samego rodzaju co zamówienie podstawowe, nieprzekraczających łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego – wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec

Powiązane: