Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zakup i dostawa 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 242484-2011 z dnia 2011-08-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Bodzentyn
Zakup i dostawa 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem (oświetlacze, adaptery fotograficzne, urządzenie do fotografii mikroskopowej z oprogramowaniem, wyposażenie dodatkowe) do siedziby Świętokrzyskiego Parku…
Termin składania ofert: 2011-08-19

Bodzentyn: Zakup i dostawa 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem (oświetlacze, adaptery fotograficzne, urządzenie do fotografii mikroskopowej z oprogramowaniem, wyposażenie dodatkowe) do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Numer ogłoszenia: 285108 – 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 242484 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3115106 w. 62, faks 041 3115106.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem (oświetlacze, adaptery fotograficzne, urządzenie do fotografii mikroskopowej z oprogramowaniem, wyposażenie dodatkowe) do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa 2 mikroskopów: biologicznego i stereoskopowego wraz z wyposażeniem (oświetlacze, adaptery fotograficzne, urządzenie do fotografii mikroskopowej z oprogramowaniem, wyposażenie dodatkowe) do siedziby Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 1. Mikroskop biologiczny czteroobiektywowy z kontrastem fazowym, oświetlaczem i adapterem fotograficznym kompatybilnym z urządzeniem do fotografii, które znajdzie się na wyposażeniu mikroskopu stereoskopowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – szt. 1 2. Mikroskop stereoskopowy z obiektywem o wysokiej rozdzielczości, z zestawem okularów, oświetlaczem światłowodowym, urządzeniem do fotografii i oprogramowaniem do obróbki zdjęć warstwowych i archiwizacji obrazów – szt. 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.51.00.00-3, 38.51.82.00-1, 38.51.96.00-2, 38.51.91.00-7, 38.51.93.10-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. Jawna, ul. Arkuszowa 60, 01-934 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 64999,50
  • Oferta z najniższą ceną: 64999,50 / Oferta z najwyższą ceną: 73116,00
  • Waluta: PLN.