Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bodzentyn: Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I
Numer ogłoszenia: 166324 – 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146210 – 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3115106 w. 62, faks 041 3115106.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dioramy – Jarzębina świętokrzyska i gołoborze, Wykonanie Działu – Bogactwo przyrody.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Negocjacje bez ogłoszenia

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Maxtel – ART PE 660: Eugeniusz Białas – Studio 660, Andrzej Piechocki ART – PE, Lider: Maxtel Sp. z o.o., Maxtel – ul. Ściegiennego 264 B, 25-116 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92729,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 92729,67
 • Oferta z najniższą ceną: 92729,67 / Oferta z najwyższą ceną: 92729,67
 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacje bez ogłoszenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia uzupełniającego, a nie zostało ono ujęte w zamówieniu podstawowym, ponadto Świętokrzyski Park Narodowy po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu pozyskał dodatkowe środki finansowe umożliwiające wykonanie dodatkowych prac dotyczących wykonania wystawy.