Ogłoszenie o zamówieniu

Założenie stałych powierzchni kołowych w sieci 250 x 250 m w liczbie 1300 szt. na obszarze Natura 2000 Łysogóry, wykonanie pomiarów wskazanych parametrów, zdjęć fitosocjologicznych, fotografii sferycznych i innych czynności dokumentacyjnych według podanej metodyki oraz wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN gromadzącej i udostępniającej dane zebrane w ramach tych czynności, dotyczące składu i struktury drzewostanów, typu siedlisk, dynamiki zbiorowisk roślinnych, flory, fauny, etc., w ramach umowy nr 268/2011/ Wn-50/OP-MN/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na finansowanie projektu: „Ocena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringowych, na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Łysogóry” PLH 260002″

 Zamówienie publiczne nr 60011-2012

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ na założenie stałych powierzchni kołowych
Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy
Siatka monitoringowa do zał. nr1
Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie z art. 22 ust. 1
Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz wykonanych usługZałącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób
Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie z art. 24Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty
Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 2 do umowy
Załącznik nr 8 do SIWZ – harmonogram

 


2012-02-23

Informacja o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 16 (Opis sposobu przygotowywania ofert) punkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę stanowi :
– Wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadku oferty wspólnej również pełnomocnictwo
– Wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy (Załącznik nr 8 do SIWZ)
– Podpisany wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ)
– Pozostałe załączniki i wymagane przez Zamawiającego dokumenty wymienione w Rozdziale 10 niniejszej SIWZ .”

2. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 19 (Opis sposobu obliczenia ceny) punkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca ustali cenę netto obejmująca wszystkie elementy zamówienia, niezbędne do jego wykonania, a następnie doda podatek VAT i poda cenę brutto umieszczając ją w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ”.

 

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

 


Bodzentyn 06.03.2012 r.

 

Dot. Ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 60011-2012 z dnia 23.02.2012 r.

 

Założenie stałych powierzchni kołowych w sieci 250 x 250 m w liczbie 1300 szt. na obszarze Natura 2000 Łysogóry, wykonanie pomiarów wskazanych parametrów, zdjęć fitosocjologicznych, fotografii sferycznych i innych czynności dokumentacyjnych według podanej metodyki oraz wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN gromadzącej i udostępniającej dane zebrane w ramach tych czynności, dotyczące składu i struktury drzewostanów, typu siedlisk, dynamiki zbiorowisk roślinnych, flory, fauny, etc., w ramach umowy nr 268/2011/Wn-50/OP-MN/D.

 

Zamówienie prowadzone jest w ramach umowy 268/2011/Wn-50/OP-MN/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na finansowanie projektu:

„Ocena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringowych, na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Łysogóry” PLH 260002″

 

Pytanie:

Pytanie 1. W jakim środowisku funkcjonuje SIP ŚPN (system operacyjny, baza danych) oraz w jaki sposób przechowywane są dane geometryczne?

 

Pytanie 2. Dotyczy wiedzy i doświadczenia , SIWZ rozdział 9 punkt 1 ustęp 1.

Czy warunek ten zostanie wypełniony jeżeli prace fitosocjologiczne były wykonane niezależnie od zakładanych stałych powierzchni kołowych (np. opracowania dla Leśnych Kompleksów Promocyjnych wykonywane w Lasach Państwowych)?

 

Odpowiedź:

Ad 1.   Baza danych SIP ŚPN obecnie funkcjonuje w środowisku Microsoft Access na systemie operacyjny Windows XP. Dane geometryczne przechowywane są w plikach shape programu ArcGis.

Ad 2.   Warunek wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli prace fitosocjologiczne były wykonywane niezależnie od zakładanych stałych powierzchni kołowych pod warunkiem, że wartość co najmniej jednego z tych zadań wynosiła nie mniej niż 1 000 000 zł brutto.


Bodzentyn, 15 marca 2012 roku

Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zwołuje zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wyżej wymienione zadanie.
Zebranie odbędzie się w dniu 22 marca 2012 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, pokój nr 5.

Zebranie wykonawców

 


 

PB-513-3/11-12

Bodzentyn, dn. 22 marca 2012 r.

  Informacja z zebrania wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Założenie stałych powierzchni kołowych w sieci 250 x 250 m w liczbie 1300 szt. na obszarze Natura 2000 Łysogóry, wykonanie pomiarów wskazanych parametrów, zdjęć fitosocjologicznych, fotografii sferycznych i innych czynności dokumentacyjnych według podanej metodyki oraz wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN gromadzącej i udostępniającej dane zebrane w ramach tych czynności, dotyczące składu i struktury drzewostanów, typu siedlisk, dynamiki zbiorowisk roślinnych, flory, fauny, etc., w ramach umowy nr 268/2011/Wn-50/OP-MN/D.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.), w dniu 22 marca 2012 r. o godz. 10.00, zostało zwołane zebranie Wykonawców, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Założenie stałych powierzchni kołowych w sieci 250 x 250 m w liczbie 1300 szt. na obszarze Natura 2000 Łysogóry, wykonanie pomiarów wskazanych parametrów, zdjęć fitosocjologicznych, fotografii sferycznych i innych czynności dokumentacyjnych według podanej metodyki oraz wykonanie bazy danych zintegrowanej z SIP ŚPN gromadzącej i udostępniającej dane zebrane w ramach tych czynności, dotyczące składu i struktury drzewostanów, typu siedlisk, dynamiki zbiorowisk roślinnych, flory, fauny, etc., w ramach umowy nr 268/2011/Wn-50/OP-MN/D.

W trakcie zebrania Wykonawcy zadali następujące pytania:

  1. Baza, którą mamy zaprojektować i do której trzeba wprowadzić dane z jednej strony ma być zintegrowana z SIP ŚPN a z drugiej posiadać pewną autonomię, polegającą na możliwości jej edytowania bez uruchamiania i angażowania SIP ŚPN – co to oznacza?
  2. Czy formularze do wprowadzania danych oraz raporty mają być zaimplementowane w bazie Access czy też mają funkcjonować jako niezależne oprogramowanie?
  3. Czy w aplikacji ma być dostępna możliwość generowania szkiców na podstawie danych z powierzchni kołowych?
  4. Z SIWZ wynika, że program musi jeszcze zawierać możliwość wprowadzania danych dla dwóch dodatkowych modułów (monitoring entomologiczny oraz inwentaryzacja chiropterologiczna), do których dane będą zbierane przez pracowników ŚPN. W opisie brak jednak dokładniejszych informacji pozwalających dokładniej określić rozmiar obu modułów (ilość i zakres wprowadzanych danych, ilość raportów).
  5. Powinien zostać określony orientacyjny zakres raportowania – przynajmniej rząd wielkości w przypadku ilości raportów (czy ma być ich kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czy więcej) i czy przez moduł raportów rozumiane jest tylko pobieranie danych z tabel czy także dodatkowe wyliczenia (w opisie mowa jest jedynie o wyliczeniach miąższości dla drzew).
  6. Moduł do wprowadzania danych ze stałych powierzchni badawczych – w jaki sposób funkcjonalność modułu ma służyć monitorowaniu zachodzących zmian (raporty, przetwarzanie danych)?
  7. Czy chodzi o wykonanie zdjęć sferycznych (projekt umowy) czy hemisferycznych (opis przedmiotu zamówienia, załącznik 2 i 8 do SIWZ)?
  8. Czy przez dokładność wyznaczenia środka powierzchni kołowej (5 m) rozumiana jest nominalna dokładność urządzenia GPS wykorzystanego do jego wyznaczenia w terenie?
  9. Czy materiały będące w posiadaniu ŚPN (leśna mapa numeryczna, bazy danych, struktura SIP ŚPN) zostaną udostępnione wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy?

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Ad. 1. W zasadzie baza gromadząca informacje z powierzchni kołowych będzie bazą autonomiczną. Jedyne powiązanie z SIP ŚPN będzie polegało na możliwości odniesienia (zaadresowania) danych z poszczególnych powierzchni badawczych do wydzieleń leśnych w których są one zlokalizowane.

Ad. 2. Formularze do wprowadzania danych oraz raporty mają być zaimplementowane w bazie Access. W celu wprowadzania danych i generowania raportów Wykonawca może zaproponować i wykonać interfejs ułatwiający obsługę bazy.

Ad. 3. Tak, w aplikacji ma być dostępna możliwość generowania szkiców na podstawie danych z powierzchni kołowych.

Ad. 4. Moduły do wprowadzania danych z monitoringu entomologicznego oraz inwentaryzacji chiropterologicznej należy rozumieć przez proste bazy (zawierające maksymalnie do kilkunastu pól) połączone z bazą główną przez adres którym będzie numer powierzchni badawczej.

Ad. 5. Orientacyjny zakres raportowania obejmuje liczbę kilkunastu raportów (pobieranie danych) w tym kilku dających możliwość wyliczeń dla danej kołowej powierzchni próbnej lub „odfiltrowanej” grupy powierzchni, obejmujących miąższość drzew żywych (grubizna – zgodnie z instrukcją WISL), miąższość martwego drewna (grubizna – zgodnie z instrukcją WISL), liczbę drzew z rozbiciem na gatunki (grubizna – zgodnie z instrukcją WISL), liczbę siewek i młodych drzew z rozbiciem na gatunki, itp.

Ad. 6. Na obecnym etapie nie przewiduje się wykonania szczegółowego modułu umożliwiającego monitorowanie zmian, ze względu na to, że będzie to możliwe co najmniej po kolejnym nawrocie pomiarów na powierzchniach badawczych. Obecny etap przewiduje jedynie wykonywanie raportów dotyczących stanu obecnego.

Ad. 7. W każdym przypadku gdy mowa o zdjęciu (fotografii) sferycznej, chodzi o fotografię hemisferyczną.

Ad. 8. Tak, przez dokładność wyznaczenia środka powierzchni kołowej w terenie rozumiana jest dokładność mieszcząca się w przedziale od 0 do 5 m wynikająca z parametrów technicznych podanych przez producenta urządzenia GPS.

Ad. 9. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie posiadane materiały konieczne do wykonania zamówienia w dniu podpisania umowy.

 Informacja z zebrania wykonawców