Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na dostawę i wyładunek oleju opałowego

Bodzentyn, dnia 21 grudnia 2012 r.

 

Informacja o zmianie ogłoszenia i modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania na:

Dostawę i wyładunek 35 000 litrów (ilość planowana z opcją +/- 20 % ) oleju opałowego do budynku Dyrekcji w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 i 20 000 litrów (ilość planowana z opcją +/-20%) oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu
Numer ogłoszenia: 522056 – 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012

I.Na zasadzie art. 12a ust.1 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje o zmianie ogłoszenia numer 522056-2012.

Ogłoszenie ulega zmianie w punkcie III.4.3.1) , który otrzymuje brzmienie :

„Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert a w przypadku dokumentów potwierdzających, że nie otwarto likwidacji wykonawcy ani nie ogłoszono upadłości – nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych dokumentów.”

Oraz w punkcie IV.4.4) (dot. terminu składania ofert), który otrzymuje brzmienie:

„03.01.2013 r. godzina 11:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 pok. 11 (sekretariat)”

II.W związku ze zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu jak powyżej i przedłużeniem terminu składania ofert , Zamawiający informuje o dokonaniu, na zasadzie art.38 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., zmiany treści SIWZ:

Zamawiający zmienia treść punktu X.9) , XI .1) i XI.4) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które otrzymują brzmienie:

X.

„9) Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzezroczystych, zamkniętych kopertach. Wewnętrzna koperta winna być opatrzona nazwą „Oferta – Dostawa oleju opałowego w roku 2013” oraz posiadać dokładny adres Wykonawcy. Na kopercie zewnętrznej należy zamieścić adres Zamawiającego: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, oraz nazwę „Oferta – Dostawa oleju opałowego w roku 2013” i napis: „Nie otwierać przed dniem 03.01.2013 do godz. 11.15”. Koperta zewnętrzna nie może zawierać innych napisów i oznaczeń wskazujących na identyfikację oferenta lub jego uprawnionego przedstawiciela”.

XI.

„1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 03.01.2013 do godz. 11.00 w Świętokrzyskim Parku Narodowym, 26-010 Bodzentyn ul. Suchedniowska 4, pok. nr 11.

UWAGA: dla ofert przesłanych pocztą liczy się data otrzymania przesyłki (nie nadania).”

„4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.01.2013 o godz. 11.15 w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 – pok. nr 5.”

Zmiana ogłoszenia BZP 2012-12-21