Ogłoszenie o modyfikacji – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. „Szpitalika” na Świętym Krzyżu.”; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 128166-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zmianami) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (więcej…)

Ogłoszenie o zmianie – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Dot: Postępowania o udzielenie zamówienia na ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III. Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.; nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP 128166-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz.907 ze zmianami) Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje dokonaniu o modyfikacji treści SIWZ.
Zamawiający usuwa z treści SIWZ omyłkowo zamieszczony załącznik – str. 25 SIWZ

Jednocześnie Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

Ogłoszenie o zmienie

SIWZ z dnia 29.05.2015 r.

Załączniki do SIWZ z dnia 29.05.2015r.

Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu

Bodzentyn: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu.
Numer ogłoszenia: 128166 – 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Etap III – Termomodernizacja budynku tzw. Szpitalika na Świętym Krzyżu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. (więcej…)

Dostawę i wyładunek 30 000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji w Bodzentynie i 20 000 litrów do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu – ogłoszenie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 413596-2014w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego „Dostawę i wyładunek 30.000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 20.000 litrów oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu z opcją (+/- 20%)” (więcej…)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty uzupełniające do zadania:Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bodzentyn: Wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych ŚPN w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2014
Numer ogłoszenia: 419472 – 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj.świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

(więcej…)

Dostawę i wyładunek 30 000 litrów oleju opałowego do budynku Dyrekcji w Bodzentynie i 20 000 litrów do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu

Bodzentyn: Dostawę i wyładunek 30 000 litrów (ilość planowana z opcją +/- 20 % ) oleju opałowego do budynku Dyrekcji w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 i 20 000 litrów (ilość planowana z opcją +/-20%) oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu
Numer ogłoszenia: 413596 – 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę i wyładunek 30 000 litrów (ilość planowana z opcją +/- 20 % ) oleju opałowego do budynku Dyrekcji w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 i 20 000 litrów (ilość planowana z opcją +/-20%) oleju opałowego do budynku Muzeum na Świętym Krzyżu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SUKCESYWNA DOSTAWA I WYŁADUNEK OLEJU OPAŁOWEGO O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ: Właściwość, Jednostka miar, Parametry minimalne: Wartość opałowa, min. 42,6 MJ/kg; Temperatura płynięcia, max.-20°C; Temperatura zapłonu, min.,56°C Gęstość w temperaturze 15°C, max. 860kg/m³ Lepkość kinematyczna w 20°C, max. 6,00mm²/s Skład frakcyjny do 250°C, max. 65% (V/V) Skład frakcyjny do 350°C, min. 85% (V/V) Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, max. 0,3% (m/m) Pozostałość po spopieleniu, max. 0,01% (m/m) Zawartość siarki, max. %0,10 (m/m) Zawartość wody, max. 200mg/kg Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. 24mg/kg Kolor – czerwony W ILOŚCI PLANOWANEJ 30.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego W Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 W ILOŚCI PLANOWANEJ 20.000 L DO KOTŁOWNI MIESZCZĄCEJ SIĘ W: Budynku Muzeum na Świętym Krzyżu. (więcej…)