Pomoc dydaktyczna do zajęć edukacyjnych

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości do 60 000 euro Dostawa pomocy dydaktycznej do zajęć edukacyjnych „Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy?”
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznej do zajęć edukacyjnych „Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy?”, która będzie się składać z następujących części:
– Przestrzenny model terenu z tworzywa sztucznego w skali poziomej 1: 15 000 i skali pionowej 1:3000 (150cm x 205 cm), który należy wykonać techniką modelarską według załączonego projektu „Projekt pomocy dydaktycznej do zajęć edukacyjnych „Co to jest park narodowy?”. Model będzie się składał z podkładu podstawowego oraz 10 nakładek o łącznej powierzchni około 30 m2.
– Prezentacji multimedialnej z chronologicznym opisem poszczególnych etapów przekształcania krajobrazu Łysogór przez naturę i człowieka od pliocenu do czasów współczesnych.
– 10 pojemników na nakładki, które należy oznaczyć wg schematu: nazwa okresu geologicznego – nazwa okresu historycznego – xxxx lat temu.
2. Pomoc dydaktyczną należy wykonać zgodnie z opracowaniem Andrzej Szczocarz, Arkadiusz Adamczyk, 2006 „Projekt pomocy dydaktycznej do zajęć edukacyjnych „Co to jest park narodowy?”, które stanowi załączniki nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Model podstawowy i nakładki należy wykonać z dokładnością na jaka pozwala mapa turystyczna „Góry Świętokrzyskie. Skala 1 : 60 000. Wyd. Kartograficzne Compass. Kraków, 2005. Wydanie I”, który stanowi załącznik nr 1a do niniejszej specyfikacji.
Wymagany termin realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia należy wykonać w dwóch etapach:
– I etap obejmujący wykonanie podkładu podstawowego oraz prezentacji multimedialnej do 10 listopada 2006 roku,
– II etap obejmujący wykonanie 10 nakładek, pojemników na nakładki do 5 marca 2007 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Wybór wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium przetargowe wynosi 3 000 zł. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego do 26 września 2006 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego 26 września 2006 roku o godz. 11:00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

DYREKTOR ŚPN
Dr Stanisław Huruk

Pełna treść ogłoszenia (plik Worda)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami (plik .zip 17MB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (plik Worda bez załączników)