Projekt wystawy Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Łysej Górze

Zadanie obejmuje wykonanie projektu wystawy ŚPN w budynku o powierzchni 1632m2 położonym na działce ewidencyjnej nr 2039 we wsi Nowa Słupia zgodnie z warunkami podanymi w opracowaniu „Założenia programowe wystawy ŚPN na Łysej Górze”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Wymagany termin realizacji zamówienia 30 listopada 2006 roku. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Wybór wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium przetargowe wynosi 1 500 zł.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.


Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego
do 31 lipca 2006 roku do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego
31 lipca 2006 roku o godz. 11:00.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego
dr Stanisław Huruk

Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach internetowych: System Zamówień Publicznych – Portal Centralny Urzędu Zamówień Publicznych http://www.portal.uzp.gov.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip oraz w siedzibie zamawiającego.

pełna treść ogłoszenia (plik Worda)
dokumenty do przetargu (plik .zip)