Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu

Bodzentyn: Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną (zwanych dalej także -biletami wstępu do Muzeum) oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych, za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku, 3.1 Sprzedaż biletów wstępu odbywać się będzie w kasie Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św. Krzyżu w następujących dniach i godzinach: W okresie od 1.01.2014 r. do 31.03.2014 od wtorku do niedzieli w godz. od 9.00 do 15.15 W okresie od 1.04.2014 r. do 31.10.2014 r. od poniedziałku do niedzieli w godz. od 9.00 do 16.15 W okresie od 1.11.2014 r. do 31.12.2014 od wtorku do niedzieli w godz. od 9.00 do 15.15 3.2 Ponadto w roku 2014 Muzeum Przyrodnicze będzie nieczynne w następujące dni: 1.01 (Nowy Rok), 20.04 (pierwszy dzień Wielkanocy), 1.11 (Wszystkich Świętych) 25.12 (pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia), 3.3 Sprzedaż wydawnictw i materiałów edukacyjnych odbywać się będzie w godzinach sprzedaży biletów wstępu do Muzeum określonych w pkt. 3.1 3.4 Wszystkie wydawnictwa i materiały edukacyjne przeznaczone do sprzedaży w kasie Muzeum Przyrodniczego ŚPN zostaną dostarczone przez Zamawiającego. 3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin sprzedaży biletów wstępu ustalonych w punkcie 3.1 w wypadku zmian w organizacji zwiedzania Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św. Krzyżu. O zmianie czasu sprzedaży Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem. 3.6 Dowód uiszczenia opłaty za bilet wstępu do Muzeum stanowi paragon z kasy fiskalnej. 3.7 Wydawnictwa i materiały edukacyjne do sprzedaży Wykonawca pobierać będzie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego partiami za pokwitowaniem. W razie utraty pobranych wydawnictw i materiałów edukacyjnych lub stwierdzenia ich niedoboru przy rozliczaniu, Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego nominalną ich wartością, przy czym Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia z kaucji. 3.8 Na poczet zabezpieczenia rozliczeń z pobranych wydawnictw i materiałów edukacyjnych, Wykonawca uiszcza kaucję w kwocie 2 000 złotych (słownie: dwa tysiące zł) przed pobraniem pierwszej partii wydawnictw i materiałów edukacyjnych. Kaucja jest przechowywana na rachunku Zamawiającego i podlega zwrotowi nie później niż 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 3.9 Nominalna wartość pobieranych wydawnictw i materiałów edukacyjnych przez Wykonawcę oraz nierozliczonych wydawnictw, materiałów i pamiątek z poprzednich partii nie może przekraczać kwoty kaucji. 3.10 Wykonawca sprzedaje bilety wstępu, wydawnictwa i materiały edukacyjne z obowiązkiem rejestracji każdej dokonanej transakcji na kasie fiskalnej. 3.11 Wykonawca może sprzedawać bilety wstępu do Muzeum jedynie po cenie sprzedaży ustalonej przez Dyrektora ŚPN. 3.12 Wykonawca może sprzedawać jedynie wydawnictwa i materiały edukacyjne pobrane w Dyrekcji ŚPN po cenie sprzedaży ustalonej przez Dyrektora ŚPN. 3.13 Kasa fiskalna powierzona będzie wykonawcy na podstawie protokółu przekazania na czas wykonywania umowy z obowiązkiem bieżącego jej utrzymania, w szczególności dbałość o jej sprawność techniczną, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kradzieżą. Na powierzonej kasie fiskalnej ewidencjonowana jest tylko sprzedaż biletów wstępu do Muzeum, wydawnictw i materiałów edukacyjnych przekazanych przez Zamawiającego. 3.14 Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłową pracę na kasach fiskalnych z zastosowaniem odpowiednich kodów towarów i usług wprowadzonych do pamięci kasy i stawki podatku VAT. 3.15 Rozliczenia sprzedanych biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych dokonuje się każdego dnia, po zakończonej sprzedaży, na podstawie dobowego raportu fiskalnego a po zakończeniu miesiąca – raportu cen kodowanych oraz miesięcznego raportu fiskalnego przekazywanych do kasy ŚPN. 3.16 Na podstawie rozliczeń dobowych wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia ilościowego i wartościowego rozliczenia sprzedanych biletów wstępu (odrębnie dla wystawy przyrodniczej i więziennej), wydawnictw i materiałów edukacyjnych oraz wpłaty gotówki do kasy w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie w każdy czwartek, po którym wpływy do kasy w Muzeum przekroczą kwotę 3 tys. zł., nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu kalendarzowym tj. do 3 dnia każdego miesiąca następnego. 3.17 Oryginał paragonu należy wręczyć kupującemu wraz z wydawnictwem lub materiałem edukacyjnym natomiast kopie paragonów rejestrowane są na kopi elektronicznej (kopia E). 3.18 Na życzenie kupującego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za bilety wstępu, wydawnictwa i materiały edukacyjne. Bloki faktur Wykonawca będzie pobierał za pokwitowaniem w książce druków ścisłego zarachowania z obowiązkiem rozliczenia. 3.19 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennych rozliczeń, zawierających liczbę sprzedanych biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych. 3.20 Prowadząc sprzedaż biletów wstępu Wykonawca przestrzegać będzie: zarządzenia nr 42/2013 Dyrektora ŚPN z dnia 11 kwietnia 2013 roku, znak KD-011-42/13/aa w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, filmowania, fotografowania oraz w celach zarobkowych. Regulaminu zwiedzania Muzeum. (Zarządzenie nr 42/2013 z dnia 11 kwietnia i Regulamin zwiedzania Muzeum dostępne na stronie www.swietokrzyskipn.org.pl ) 3.21 Ceny biletów wstępu, wydawnictw i materiałów edukacyjnych mają charakter ceny sztywnej w rozumieniu art. 537 par 1 k.c. i wynikają z zarządzenia Dyrektora ŚPN. 3.22 Na dzień zawarcia umowy ceny biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego wynoszą: ekspozycja przyrodnicza: – bilet normalny 8,00 zł; – bilet ulgowy 4,00 zł; ekspozycja więzienna: – bilet normalny 2,00 zł; – bilet ulgowy 1,00 zł; 3.23 Ceny wydawnictw i materiałów edukacyjnych będą określone Zarządzeniami Dyrektora ŚPN. 3.24 Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego, na Ekspozycję Więzienną, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w Dyrekcji ŚPN. 3.25 Wykonawca nie ma prawa łączyć działalności określonej niniejszą umową z inną działalnością gospodarczą w kasie Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św. Krzyżu. 3.26 Dwukrotne opóźnienie we wpłacie i rozliczeniach za sprzedane bilety, wydawnictwa i materiały edukacyjne, przekraczające 7 dni oraz dwukrotne niedotrzymanie warunków umowy w zakresie punktu i godzin sprzedaży, jak również dokonywanie sprzedaży biletów, wydawnictw i materiałów edukacyjnych w innej cenie niż określona w pkt. 3.22 i 3.23 będzie stanowiło podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy wystawianiu faktur VAT przez Wykonawcę na rzecz kupujących oraz stwierdzenia nieprawidłowości przy rozliczeniach z Zamawiającym należności z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw i materiałów edukacyjnych. 3.27 Do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym zamawiający uprawniony będzie również w przypadku nieprzestrzegania: Zarządzenia nr 42/2013 Dyrektora ŚPN z dnia 11 kwietnia 2013 roku, znak KD-011-43/13/aa w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, filmowania, fotografowania oraz w celach zarobkowych, Regulaminu Zwiedzania Muzeum. 3.28 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia grafiku rezerwacji terminów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św. Krzyżu. 3.29 Wykonawca jest zobowiązany do udzielania informacji zwiedzającym w zakresie Regulaminu Zwiedzania Muzeum oraz zasad zwiedzania ŚPN. 3.30 Wykonawca dostanie od Zamawiającego pisemny wykaz kodów towarów i usług wprowadzonych do pamięci kasy fiskalnej. 3.31 W terminie do 10-tego stycznia 2015 roku strony dokonają końcowego rozliczenia. W tej dacie Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu pobranych i nie sprzedanych wydawnictw i materiałów edukacyjnych do siedziby Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 8.1 Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 800 zł (słownie: osiemset zł) przed upływem terminu składania ofert. 8.2 Wadium może być wnoszone w następujących formach : pieniądzu poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. 2007, nr 42, poz. 275 z późń. zmianami) 8.3 Wadium uiszczane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003. 8.4 UWAGA !! W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. 8.5 Wadium podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy PZP tj. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca także wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.6 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy PZP tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin sprzedaży biletów wstępu w wypadku zmian w organizacji zwiedzania Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św. Krzyżu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 10:15, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. sekretariat pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Siwz – sprzedaż biletów Muzeum 2014r

Zał nr 1 do SIWZ Oświadczenie

Zał nr 2 do SIWZ Wzór umowy

Zał nr 3 do SIWZ Wzór oferty

Zał nr 4 do SIWZ Lista grupy kapitałowej

Powiązane: