Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do ŚPN

Bodzentyn: Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie: od 1 kwietnia 2014 do 31 października 2014 roku
Numer ogłoszenia: 42226 – 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy – państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie: od 1 kwietnia 2014 do 31 października 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na św. Krzyżu (zwanych dalej również wspólnie -biletami wstępu) za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym: od 1 kwietnia 2014 do 31 października 2014 roku, z zachowaniem następujących zasad: 3.1 Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego winna odbywać się w następujących punktach sprzedaży: a) Galeria widokowa na Gołoborzu na Św. Krzyżu; b) wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi; c) wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny. 3.2 oraz biletów wstępu na galerię widokową na gołoborze na Św. Krzyżu, a) Galeria widokowa na Gołoborzu na Św. Krzyżu 3.3 Szczegółowa lokalizacja punktów sprzedaży musi być uzgodniona z Dyrekcją ŚPN. 3.4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany punktów sprzedaży, w przypadku wystąpienia siły wyższej (pożar, wichura, zniszczenie punktu sprzedaży, kataklizm itp.). Wykonawca może wówczas prowadzić sprzedaż biletów wstępu w innych, niż wskazane wyżej, punktach po uprzednim pisemnym uzgodnieniu lokalizacji tych punktów z Dyrekcją ŚPN. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany punktów sprzedaży również w przypadku zmian w organizacji zwiedzania ŚPN. W Takiej sytuacji o zmianie miejsca sprzedaży Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem. 3.5 Sprzedaż biletów wstępu prowadzona będzie przez 7 dni w tygodniu w okresie: a) od 1 kwietnia 2014 r. do 28 kwietnia 2014 roku w następujących punktach w godzinach: na galerii widokowej na Gołoborzu na Św. Krzyżu w godzinach od 900 do 1700; wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700; wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700. b) od 29 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 roku: na galerii widokowej na Gołoborzu na Św. Krzyżu w godzinach od 900 do 1900; wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700; wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700. c) od 1 października 2014 r. do 31 października 2014 roku: na galerii widokowej na Gołoborzu na Św. Krzyżu w godzinach od 900 do 1700; wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700; wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700. W innych godzinach niż wskazane wyżej stosownie do możliwości Wykonawcy. 3.6 Ponumerowane bilety wstępu do sprzedaży Wykonawca pobierać będzie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego partiami. Przekazywane Wykonawcy bilety wstępu traktowane będą jako druki ścisłego zarachowania. W razie utraty pobranych biletów wstępu lub stwierdzenia niedoboru przy ich rozliczaniu Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego nominalną ich wartością. 3.7 Przed pobraniem pierwszej partii biletów Wykonawca wpłaci kaucję w wysokości 15000,00 (słownie: piętnastu tysięcy) złotych na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy, na poczet zabezpieczenia rozliczenia pobranych biletów. Kaucja jest przechowywana na rachunku Zamawiającego i podlega zwrotowi nie później niż 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego. 3.8 Nominalna wartość pobieranych biletów wstępu przez Wykonawcę i nie rozliczonych biletów wstępu z poprzednio pobranych partii nie może przekraczać kwoty kaucji. 3.9 W przypadku utraty pobranych biletów wstępu lub stwierdzenia ich niedoboru przy rozliczeniu, Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia z kwoty kaucji ich równowartości liczonej według cen nominalnych biletów. 3.10 Wykonawca może sprzedawać jedynie ponumerowane bilety wstępu pobrane w Dyrekcji ŚPN i po cenie nominalnej ustalonej przez Dyrektora ŚPN. 3.11 Wykonawca sprzedaje bilety wstępu w punktach sprzedaży, z obowiązkiem rejestracji każdej dokonanej transakcji na kasach fiskalnych. 3.12 Wykonawca pobierać będzie z kasy w dyrekcji ŚPN bilety wstępu do wysokości wniesionej kaucji za pokwitowaniem w książce druków ścisłego zarachowania w terminach zapewniających ciągłość sprzedaży biletów w poszczególnych punktach. Na wniosek Wykonawcy wysokość kaucji może być okresowo zwiększona lub zmniejszona zależnie od frekwencji turystów. 3.13 Kasy fiskalne powierzone będą Wykonawcy na podstawie protokółu przekazania na czas wykonywania usługi sprzedaży biletów wstępu z obowiązkiem bieżącego ich utrzymania, w szczególności dbałości o ich sprawność techniczną, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kradzieżą zakupu materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego działania. Na powierzonych kasach fiskalnych ewidencjonowana jest tylko sprzedaż biletów wstępu. 3.14 Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłową pracę na kasach fiskalnych z zastosowaniem odpowiednich kodów towarów i usług wprowadzonych do pamięci kasy i stawki podatku VAT. 3.15 Rozliczenia sprzedanych biletów wstępu dokonuje się każdego dnia, po zakończonej sprzedaży, na podstawie dobowego raportu fiskalnego a po zakończeniu miesiąca- raportu cen kodowanych oraz miesięcznego raportu fiskalnego. Rozliczenia i raporty fiskalne przekazywane będą do kasy ŚPN. 3.16 Na podstawie rozliczeń dobowych Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia ilościowego i wartościowego rozliczenia sprzedanych biletów wstępu oraz wpłaty gotówki w okresach tygodniowych na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Potwierdzenie dokonania wpłaty, będzie podstawą do pobrania następnej partii biletów wstępu. 3.17 Oryginał paragonu należy wręczyć kupującemu wraz z biletem wstępu, natomiast kopie paragonów rejestrowane są na kopi elektronicznej (kopia E). 3.18 Na życzenie kupującego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bloki faktur Wykonawca będzie pobierał od Zamawiającego, za pokwitowaniem w książce druków ścisłego zarachowania zawierającej dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie, z obowiązkiem rozliczenia. 3.19 W terminie do 15 listopada 2014 roku strony dokonają końcowego rozliczenia. W tej dacie Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu pobranych i nie sprzedanych biletów wstępu. 3.20 Wykonawca w poszczególnych punktach sprzedaży jest zobowiązany do prowadzenia dziennych rozliczeń, zawierających liczbę sprzedanych biletów wstępu do ŚPN wraz z podaniem numeracji sprzedanych biletów wstępu systemem od nr. do nr. oraz dziennych rozliczeń dla biletów wstępu na galerię widokową. 3.21 Celem prowadzenia przez ŚPN analizy ruchu turystycznego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2014 roku zestawienie dziennych rozliczeń sprzedaży biletów wstępu z poszczególnych punktów sprzedaży w danym roku. 3.22 Prowadząc sprzedaż biletów wstępu Wykonawca przestrzegać będzie: a) art.12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami (tekst jednolity – Dz. U. z 2009r. nr 151, poz.1220 z późn. zm.); b)rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. 2013 poz.400); c)zarządzenia nr.42/2013 Dyrektora ŚPN z dnia 11 kwietnia 2013 roku, znak KD-011-42/13 w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku Narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, filmowania, fotografowania oraz w celach zarobkowych. 3.23 Ceny biletów wstępu mają charakter ceny sztywnej w rozumieniu art. 537 par 1 k.c. i wynikają z zarządzenia Dyrektora ŚPN. Na dzień zawarcia umowy ceny nominalne wynoszą: a) normalny 6,50 zł; b) ulgowy 3,25 zł; c) tygodniowy normalny 13,00 zł; d) tygodniowy ulgowy 6,50 zł. 3.24 Wykonawca oznaczy punkty sprzedaży biletów wstępu do ŚPN tablicami informacyjnymi (mogą być to tablice przenośne) zawierającymi informację zgodnie z pkt.3.22 oraz napisem – Sprzedaż biletów wstępu na szlak czerwony Św. Katarzyna – Trzcianka i niebieski Nowa Słupia – Św. Krzyż w Świętokrzyskim Parku Narodowym. 3.25 Zatrudnionych przez Wykonawcę sprzedawców biletów wstępu obowiązuje schludny, stosowny ubiór oraz właściwe zachowanie wobec turystów zwiedzających ŚPN. 3.26 Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów wstępu w Dyrekcji ŚPN. 3.27 Wykonawca wybrany w przetargu nie ma prawa łączyć sprzedaży biletów wstępu z inną działalnością gospodarczą w miejscu sprzedaży biletów wstępu. 3.28 Opóźnienie Wykonawcy w rozliczeniach za pobrane bilety przekraczające 7 dni, stwierdzenie nieprawidłowości w wystawianych przez Wykonawcę fakturach za bilety wstępu (błędy formalne lub rachunkowe)oraz nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków umowy w zakresie punktów i godzin sprzedaży, jak również dokonywanie sprzedaży biletów w innej cenie niż określona w pkt. 3.23 będzie uprawniało Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 3.29 Wykonawca wybrany w przetargu ma obowiązek wręczania kupującym wraz z biletem materiałów promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1 Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące zł) przed upływem terminu składania ofert. 2 Wadium może być wnoszone w następujących formach : – pieniądzu – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarancjach bankowych – gwarancjach ubezpieczeniowych – poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( DZ. U. 2007 ,nr 42, poz. 275 z późń. zmianami) 3 Wadium uiszczane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 przy 4 W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy, wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego, co oznacza, że za termin wniesienia wadium uważa się chwilę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego. 5 Wadium podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy PZP tj. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca także wadium niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 6 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ust.4 a i 5 ustawy PZP tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych dokumentów. Eewentualne pełnomocnictwo w oryginale dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy ewentualne pełnomocnictwo w oryginale w przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany punktów sprzedaży w przypadku wystąpienia siły wyższej (pożar, wichura, zniszczenie punktu sprzedaży, kataklizm itp.). Wykonawca może wówczas prowadzić sprzedaż biletów wstępu w innych, niż wskazane wyżej, punktach po uprzednim pisemnym uzgodnieniu lokalizacji tych punktów z Dyrekcją ŚPN. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany punktów sprzedaży również w przypadku zmian w organizacji zwiedzania ŚPN. W takiej sytuacji o zmianie miejsca sprzedaży Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2014 godzina 10:15, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. sekretariat pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ – sprzedaż biletów

Wzór umowy

Oferta na sprzedaż biletów

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczenie art. 22 i 24 PZP

Powiązane: