Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do ŚPN – zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 42226-2014 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający   Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 01.04.2014 roku do 31.10.2014 roku.”  została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. oferta złożona przez Justynę Drogosz  prowadzącą  działalność gospodarczą  pod firmą  Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej z siedzibą w Bodzentynie ,ul. Wolności 10a/6,26-010. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% –  otrzymała najwięcej punktów tj. 100 pkt.

Na postępowanie o udzielenie zamówienia wpłynęły trzy oferty tj. oferta w/w Wykonawcy  (oferta Nr 3) oraz oferty złożona przez

  1. Nr.1 –  „Dotyk Zdrowia” Kompleksowe Usługi Rehabilitacyjne Danuta Bzymek Rudki, ul.Starachowicka3, 26-006 Nowa Słupia
  2. Nr.2 – Anna Kuroś 26-010 Bodzentyn ul. Kielecka 12

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferty tych Wykonawców spełniały wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% –  otrzymały – oferta nr 1 – 81,74  punkty, oferta nr 2 – 99,05 punktów.

Z poważaniem
Dyrektor ŚPN
mgr inż. Piotr Szafraniec

 

Zawiadomienie zamieszczono na:

1. Stronie internetowej  Zamawiającego www.swietokrzyskipn.org.pl

2. Tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego-  Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4, 26-010

Powiązane: