Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do ŚPN

UZ – 443– 2/10

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
26 – 010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./faks 0(41) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego
o wartości powyżej 14 000 euro a poniżej 125  000 euro na:
„Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu
do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w okresie od 01.04.2010 roku do 31.10.2010 roku.”

Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach internetowych:
System Zamówień Publicznych – Portal Centralny Urzędu Zamówień Publicznych
http://www.portal.uzp.gov.pl
        oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
oraz w siedzibie Zamawiającego.

Zadanie obejmuje: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w następujących punktach sprzedaży:
a) wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze;
b) wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi;
c) wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
w okresie od 01.04.2010 roku do 31.10.2010 roku.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki określone
 w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wybór Wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium przetargowe wynosi 1 900zł. należy wpłacić przelewem
na rachunek Gospodarstwa Pomocniczego przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
 w Kredyt Banku S.A. O/Kielce nr 85 1500 1458 1214 5001 4390 0000
Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie Zamawiającego
do 10 marca 2010 roku do godz. 1330.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 103 w siedzibie zamawiającego
 10 marca 2010 roku o godz. 1405.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
                                                   Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego
                                                    przy Świętokrzyskim Parku Narodowym

                                                     mgr inż. Andrzej Sosnowski

SIWZ

SIWZ 1. Wzór oświadczenia

SIWZ 2. Wzór umowy

SIWZ 3. Wzór oferty