Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

UZ – 443– 2/09
Bodzentyn,  4 marca 2009 roku

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
26 – 010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./faks 0(41) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro a poniżej 133 000 euro na:
Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie od 01.04.2009 roku do 31.10.2009 roku.

Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach internetowych:
System Zamówień Publicznych – Portal Centralny Urzędu Zamówień Publicznych
http://www.portal.uzp.gov.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip oraz w siedzibie Zamawiającego

Zadanie obejmuje: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w następujących punktach sprzedaży:
a) wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze;
b) wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi;
c) wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia: w okresie od 01.04.2009 roku do 31.10.2009 roku.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wybór Wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium przetargowe wynosi 10 000zł.
Kryterium oceny ofert:
cena 100%.

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie Zamawiającego do 17 marca 2009 roku do godz. 13:30.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 103 w siedzibie zamawiającego 17 marca 2009 roku o godz. 14:05.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego
przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
mgr inż. Andrzej Sosnowski
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (.zip)