Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie: od 01.04.2012 roku do 31.10.2012 roku

Bodzentyn: Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie: od 01.04.2012 roku do 31.10.2012 roku
Numer ogłoszenia: 77674 – 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3115106 w. 62, faks 41 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w okresie: od 01.04.2012 roku do 31.10.2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów wstępu do ŚPN za wynagrodzeniem w okresie rozliczeniowym : od 1 kwietnia 2012 do 31 października 2012 roku, z zachowaniem następujących zasad:

1. Sprzedaż biletów wstępu winna odbywać się w następujących punktach sprzedaży:
a) wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze;
b) wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi;
c) wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny.
Szczegółowa lokalizacja punktów sprzedaży musi być uzgodniona z Dyrekcją ŚPN. Wykonawca może prowadzić sprzedaż biletów wstępu w innych niż wskazane wyżej punktach po uprzednim pisemnym uzgodnieniu lokalizacji tych punktów z Dyrekcją ŚPN.

2. Sprzedaż biletów wstępu prowadzona będzie przez 7 dni w tygodniu w okresie:
a) od 1 kwietnia 2012 r. do 28 kwietnia 2012 roku: wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze w godzinach od 900 do 1700; wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700; wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700.
b) od 29 kwietnia 2012 r. do 30 września 2012 roku: wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze w godzinach od 900 do 1900; wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700; wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700.
c) od 1 października 2012r.do 31 października 2012 roku: wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze w godzinach od 900 do 1700; wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi w godzinach od 900 do 1700; wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny w godzinach od 900 do 1700. W innych godzinach niż wskazane wyżej stosownie do możliwości Wykonawcy.

3. Ponumerowane bilety wstępu do sprzedaży Wykonawca pobierać będzie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego partiami. Przekazywane Wykonawcy bilety wstępu traktowane będą jako druki ścisłego zarachowania. W razie utraty pobranych biletów wstępu lub stwierdzenia niedoboru przy ich rozliczaniu Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego nominalną ich wartością.

4. Na poczet zabezpieczenia rozliczeń z pobranych biletów Wykonawca uiszcza kaucję w kwocie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych w dniu podpisania umowy. Kaucja jest przechowywana na rachunku Zamawiającego i podlega zwrotowi nie później niż 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

5. Nominalna wartość pobieranych biletów wstępu i nie rozliczonych biletów z pobranych poprzednio partii nie może przekraczać kwoty kaucji .

6. W przypadku utraty pobranych biletów wstępu lub stwierdzenia ich niedoboru przy rozliczeniu Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia ich równowartości liczonej według cen nominalnych biletów z kaucji.

7. Wykonawca może sprzedawać jedynie ponumerowane bilety wstępu pobrane w Dyrekcji ŚPN i po cenie ustalonej przez Dyrektora ŚPN.

8. Wykonawca sprzedaje bilety wstępu w punktach sprzedaży, z obowiązkiem rejestracji każdej dokonanej transakcji na kasach fiskalnych.

9. Wykonawca pobierał będzie z kasy w dyrekcji ŚPN bilety wstępu do wysokości wniesionej kaucji za pokwitowaniem w książce druków ścisłego zarachowania, . Na wniosek Wykonawcy wysokość kaucji może być okresowo zwiększona lub zmniejszona zależnie od frekwencji turystów.

10. w terminach zapewniających ciągłość sprzedaży biletów w poszczególnych punktach. Kasy fiskalne powierzone będą wykonawcy na podstawie protokółu przekazania na czas wykonywania usługi sprzedaży biletów wstępu z obowiązkiem bieżącego ich utrzymania, w szczególności dbałość o ich sprawność techniczną, zabezpieczenie przed uszkodzeniem i kradzieżą. Na powierzonych kasach fiskalnych ewidencjonowana jest tylko sprzedaż biletów wstępu.

11. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłową pracę na kasach fiskalnych z zastosowaniem odpowiednich kodów towarów i usług wprowadzonych do pamięci kasy i stawki podatku VAT.

12. Rozliczenia sprzedanych biletów wstępu dokonuje się każdego dnia, po zakończonej sprzedaży, na podstawie dobowego raportu fiskalnego a po zakończeniu miesiąca- raportu cen kodowanych oraz miesięcznego raportu fiskalnego.

13. Na podstawie rozliczeń dobowych wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia ilościowego i wartościowego rozliczenia sprzedanych biletów wstępu oraz wpłaty gotówki w okresach tygodniowych do kasy w dyrekcji ŚPN. – (tj. w każdy czwartek).

14. Oryginał paragonu należy wręczyć kupującemu wraz z biletem wstępu , natomiast rolki kopii wydruków paragonów Wykonawca sukcesywnie przekazuje do kasy w dyrekcji ŚPN. Każdą rolkę kopii paragonów należy opisać tj. należy opisać jakiego okresu dotyczą wydruki.

15. Na życzenie kupującego wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT za bilety wstępu. Bloki faktur wykonawca będzie pobierał za pokwitowaniem w książce druków ścisłego zarachowania z obowiązkiem rozliczenia.

16. W terminie do 15 listopada 2012 roku strony dokonają końcowego rozliczenia. W tej dacie Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu pobranych i nie sprzedanych biletów wstępu.

17. Wykonawca w poszczególnych punktach sprzedaży jest zobowiązany do prowadzenia dziennych rozliczeń, zawierających liczbę sprzedanych biletów wstępu wraz z podaniem numeracji sprzedanych biletów wstępu systemem od nr. do nr.

18. Celem prowadzenia przez ŚPN analizy ruchu turystycznego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 30 listopada 2012 roku zestawienie dziennych rozliczeń sprzedaży biletów wstępu z poszczególnych punktów sprzedaży. 19. Prowadząc sprzedaż biletów wstępu Wykonawca przestrzegać będzie:
a) art.12 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami (teks jednolity – Dz. U. z 2009r.nr151, poz.1220 z późn. zm.);
b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz. U. 2005 nr 91 poz.765);
c) zarządzenia nr.9-2012 Dyrektora ŚPN z dnia 16 stycznia 2012 roku, znak KD-011-9-12 w sprawie udostępniania Świętokrzyskiego Parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, filmowania, fotografowania oraz w celach zarobkowych.

20. Ceny biletów wstępu mają charakter ceny sztywnej w rozumieniu art. 537 par 1 k.c. i wynikają z zarządzenia Dyrektora SPN. Na dzień zawarcia umowy ceny wynoszą:
a) normalny 6,00 zł;
b) ulgowy 3,00 zł;
c) tygodniowy normalny 12,00 zł;
d) tygodniowy ulgowy 6,00 zł.

21. Wykonawca oznaczy punkty sprzedaży biletów wstępu do ŚPN tablicami informacyjnymi (mogą być to tablice przenośne) zawierającymi informację zgodnie z pkt.19 oraz napisem -Sprzedaż biletów wstępu na szlak czerwony Św. Katarzyna – Trzcianka i niebieski Nowa Słupia – Św. Krzyż w Świętokrzyskim Parku Narodowym- . W punkcie sprzedaży biletów w Nowej Słupi Wykonawca dodatkowo umieści dwie tablice ( jedną na bramie wejściowej do ŚPN , drugą w punkcie sprzedaży biletów) formatu min. A3 z informacją, że od osób udających się do miejsca kultu religijnego na Św. Krzyżu nie pobiera się opłat za wstęp na teren ŚPN.

22. Zatrudnionych przez Wykonawcę sprzedawców biletów wstępu obowiązuje schludny i jednolity ubiór koloru khaki o kroju mundurowym lub strój ludowy, świętokrzyski oraz właściwe zachowanie wobec turystów zwiedzających SPN. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów wstępu w Dyrekcji ŚPN oraz w Muzeum Przyrodniczym ŚPN na Św. Krzyżu.

24. Wykonawca wybrany w przetargu nie ma prawa łączyć sprzedaży biletów wstępu z inną działalnością gospodarczą w miejscu sprzedaży biletów wstępu.

25. Opóźnienie w rozliczeniach za pobrane bilety przekraczające 7 dni oraz nie dotrzymanie warunków umowy w zakresie punktów i godzin sprzedaży, jak również dokonywanie sprzedaży biletów w innej cenie niż określona w pkt. 20 będzie stanowiło podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 1 900 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset )wartości zamówienia przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach : – pieniądzu – poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarancjach bankowych – gwarancjach ubezpieczeniowych – poręczeniach udzielanych przez podmioty wskazane w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( DZ. U. 2007 ,nr 42, poz. 275 z późń. zmianami) 3. Wadium uiszczane w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie w Banku gospodarstwa Krajowego O/Kielce nr 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003. 4. W przypadku wadium wnoszonego przelewem na rachunek bankowy , wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez rachunek zamawiającego. 5. Wadium podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ustawy PZP 5. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 46 ust.4 a i 5 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2012 godzina 11:45, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. p.11 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – BZP

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Oświadczenie 22 i 24 PZP

Wzór oferty