Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro „Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w okresie od 01.04.2008 roku do 31.10.2008 roku,
w okresie od 01.04.2009 roku do 31.10.2009 roku,
w okresie od 01.04.2010 roku do 31.10.2010 roku.”

Zadanie obejmuje: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w następujących punktach sprzedaży:
a) wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze;
b) wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi;
c) wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
w okresie od 01.04.2008 roku do 31.10.2008 roku,
w okresie od 01.04.2009 roku do 31.10.2009 roku,
w okresie od 01.04.2010 roku do 31.10.2010 roku.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
Wybór Wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium przetargowe wynosi 5000zł.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie Zamawiającego do 30 stycznia 2008 roku do godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 103 w siedzibie zamawiającego 30 stycznia 2008 roku o godz. 1105.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego
przy Świętokrzyskim Parku Narodowym
mgr inż. Andrzej Sosnowski

pełna treść ogłoszenia (plik.doc)
specyfikacja i dokumentacja (plik .zip)