Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu – ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

        Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 498302-2013 w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z pózn. zm.). Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4 zawiadamia, że postępowanie na „Sprzedaż biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  ” zostało unieważnione .

Podstawą unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 PZP.

Jedyny Wykonawca – Mariola Kwietniewska, Bodzentyn 26-010 , ul. Piłsudskiego 5    – która złożyła ofertę, nie  wykazała spełniania warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania ofert. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu a ofertę wykonawcy wykluczonego, zgodnie z art. 24 ust 4 PZP uznaje się za odrzuconą.

Postępowanie unieważnia się jeśli nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu ( art. 93 ust.1 pkt 1 PZP ).

 

Dyrektor

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

mgr inż. Piotr Szafraniec

 

SPN_20131223_114252