Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu – ogłoszenie o wyborze

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Sprzedaż  biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych   w okresie od dnia zawarcia  umowy do dnia 31 grudnia 2014r.”(ogłoszenie w BZP na portalu UZP 3946-2014).

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U.2013, poz.907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający   Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym na udzielenie zamówienia publicznego na „Sprzedaż  biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych   w okresie od dnia zawarcia  umowy do dnia 31 grudnia 2014r.” została wybrana najkorzystniejsza oferta tj. oferta złożona przez Justynę Drogosz  prowadzącą działalność gospodarczą  pod firmą  Justyna Drogosz Magiczne Wędrowanie Organizator Turystyki Przyjazdowej z siedzibą w Bodzentynie ,ul. Wolności 10a/6,26-010. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% –  otrzymała najwięcej punktów tj. 100 pkt.

Na postępowanie o udzielenie zamówienia wpłynęły dwie oferty tj. oferta w/w Wykonawcy oraz oferta złożona przez Agatę Sałatę , Sosnówka 6, 26-006 Nowa Słupia . Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta tego Wykonawcy spełniała wszystkie wymogi  określone w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia i przy ocenie z zastosowaniem kryterium cena  100% –  otrzymała  95 punktów .

Dyrektor  Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr  inż. Piotr Szafraniec

Pełna treść ogłoszenia