Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu – ogłoszenie o zmienie ogłoszenia oraz modyfikacji treści SIWZ

Zamawiający: Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie informuje o zmianie ogłoszenia Numer ogłoszenia: 498302 – 2013; data zamieszczenia: 2013. 12.03

W postępowaniu na: Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych.

oraz o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która otrzymuje brzmienie:

1. Punkt 9 (Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty) p.pkt 9.9 SIWZ otrzymuje brzmienie:

W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale dla tych osób, podpisane przez osobę lub organ upoważniony do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Punkt 16 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Istotne postanowienia umowy

Zamawiający żąda, aby umowa została zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wzór umowy nie podlega negocjacjom”.

4. Punkt 17 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Pouczenie o środkach odwoławczych

Zamawiającemu w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej opisane w rozdziale 1 i 2 Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

5. Punkt 18 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 punkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Punkt 19 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7. Punkt 20 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

8. Punkt 21 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

9. Punkt 22 otrzymuje brzmienie:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy informuje o zmianie ogłoszenia nr Numer ogłoszenia: 498302 – 2013; data zamieszczenia: 2013. 12.03 w następujący sposób:

W Sekcji III:

III .6) otrzymuje brzmienie:

1) Jeżeli w kraju zamieszkania lub siedziby Wykonawcy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z datą wymaganą dla tych dokumentów. 2) W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale dla tych osób, podpisane przez osobę lub organ upoważniony do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikająca z właściwego rejestru. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale dla pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jednocześnie Świętokrzyski Park Narodowy z siedziba w Bodzentynie informuje, że nie ulega zmianie termin składania ofert.

 p.o. Dyrektor ŚPN
mgr inż.  Andrzej Sosnowski

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Powiązane: