Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu – wyjaśnienie

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, biletów wstępu na Ekspozycję Więzienną oraz wydawnictw i materiałów edukacyjnych w okresie:od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2014 roku. Numer ogłoszenia: 3946 – 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014

Wyjaśnienia do zapytania do SIWZ:

Zgodnie z brzmieniem art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku. Prawo zamówień Publicznych składam prośbę o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez,
– precyzyjne określenie i wyjaśnienie we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ sformowań tam zawartych, a w szczególności treści zapisu ust. 2 w par. 11.

 

Zasady wystawiania faktur są określone w  ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11. 03. 2004 r. z późn. zm.  i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 poz.1485 w sprawie wystawiania faktur. Jako nieprawidłowości będą traktowane błędy formalne i rachunkowe oraz niestosowanie zapisów ustawy.

Dzienne zestawienia sprzedaży biletów wstępu do Muzeum muszą zawierać rozdzielenie na bilety ulgowe i normalne, ilość sprzedanych biletów oraz ich cenę, wartość łączną, wyliczenie wartości kwoty podatku VAT, oddzielnie dla biletów na ekspozycję więzienną i przyrodniczą. Na koniec miesiąca należy sporządzić miesięczne zestawienie sprzedaży jako sumę powyższych wytycznych. Jako nieprawidłowość będą traktowane błędy formalne i rachunkowe.

Dzienne zestawienie sprzedaży wydawnictw musi zawierać tytuł wydawnictwa, cenę wydawnictwa, ilość poszczególnych sprzedanych wydawnictw kwotę podatku VAT, wartość podatków VAT w zależności od jego wysokości, cenę magazynową wydawnictwa i wartość według cen magazynowych. Na koniec miesiąca należy sporządzić miesięczne zestawienie sprzedaży wydawnictw, które musi zawierać tytuł wydawnictwa, ilość poszczególnych wydawnictw, cenę sprzedaży, cenę magazynową, wartość według cen magazynowych. Jako nieprawidłowość będą traktowane błędy formalne i rachunkowe.

Dzienne zestawienie sprzedaży materiałów edukacyjnych musi zawierać nazwę materiału edukacyjnego, cenę materiału edukacyjnego, ilość poszczególnych sprzedanych materiałów edukacyjnych kwotę podatku VAT, wartość podatków VAT w zależności od jego wysokości, cenę magazynową  materiału edukacyjnego, wartość według cen magazynowych. Na koniec miesiąca należy sporządzić miesięczne zestawienie sprzedaży materiałów edukacyjnych które musi zawierać nazwę materiału edukacyjnego, ilość poszczególnych materiałów edukacyjnych, cenę sprzedaży, cenę magazynową, wartość według cen magazynowych. Jako nieprawidłowość będą traktowane błędy formalne i rachunkowe.

dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowego
mgr inż. Piotr Szafraniec