Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu

UZ – 443– 2/11                                              Bodzentyn,  7 marzec 2011 roku

Świętokrzyski Park Narodowy
26 – 010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./faks 0(41) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro a poniżej 125  000 euro na:
„Prowadzenie sprzedaży biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w okresie od 01.04.2011 roku do 31.10.2011 roku.”

Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach internetowych:
System Zamówień Publicznych – Portal Centralny Urzędu Zamówień Publicznych

http://www.portal.uzp.gov.pl.

oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip

oraz w siedzibie Zamawiającego.

Zadanie obejmuje: Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego w następujących punktach sprzedaży:
a)    wejście na galerię widokową na Gołoborze na Łysej Górze;
b)    wejście na Św. Krzyż od strony Nowej Słupi;
c)    wejście na Łysicę od strony Św. Katarzyny.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia:
w okresie od 01.04.2011 roku do 31.10.2011 roku.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Wybór Wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium przetargowe wynosi 1 900zł. należy wpłacić przelewem na rachunek Świętokrzyskiego Parku Narodowego
NBP  O/Kielce nr 76 1010 1238 0804 5113 9120 0000

Kryterium oceny ofert: cena 100%.

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie Zamawiającego do 15 marca 2011 roku do godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 103 w siedzibie zamawiającego 15 marca 2011 roku o godz. 1215.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 Dyrektor Święrokrzyskiego Parku Narodowego

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Huruk

 

załączniki:

SIWZ
SIWZ.1 oświadczenie 22 i 24 PZP
SIWZ.2 Wózr umowy
SIWZ. 3.Wzór oferty