Przetarg na 15 letnią dzierżawę – poprawka do SIWZ

Dotyczy przetargu na 15 letnią dzierżawę tarasu, przylegających do niego 3 pomieszczeń, szaletu podziemnego, oraz 4 piwnic w budynku będącym własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie ŚPN położonym na Łysej Górze – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej i obsługę ruchu turystycznego.

nastąpiła zmiana części SIWZ pkt.  5. 17. 1. który brzmi:

5.17. Przyjęcia niżej wymienionych istotnych postanowień umowny

  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres piętnastu lat z możliwością wypowiedzenia tej umowy przez Wydzierżawiającego z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn wskazanych w umowie, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony będą mogły także rozwiązać umowę w każdym czasie za porozumieniem stron. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac modernizacyjnych i remontowych oraz w przypadku zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy, oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej  do bezpłatnego używania lub poddzierżawienia, Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Po dokonaniu poprawki SIWZ pkt.  5. 17. 1. otrzymuje brzmienie:

5.17. Przyjęcia niżej wymienionych istotnych postanowień umowny

  1. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres piętnastu lat z możliwością wypowiedzenia tej umowy przez Wydzierżawiającego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Strony będą mogły także rozwiązać umowę  za porozumieniem stron. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac modernizacyjnych i remontowych oraz w przypadku zmiany przeznaczenia przedmiotu dzierżawy,  oddania przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub poddzierżawienia, Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Poprawka  do wzoru umowy

Nastąpiła zmiana § 21 wzoru umowy który  brzmi:

§ 21

1. Umowa może zostać  rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.

2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego  z ważnych przyczyn , w tym w szczególności:

– w razie zwłoki dzierżawcy w zapłacie  czynszu  przekraczającej  30 dni;

– w razie prowadzenia przez Dzierżawcę sprzedaży napojów alkoholowych w obiektach stanowiących przedmiot dzierżawy

– w razie nie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody;

– w razie budowy nowych obiektów  lub rozbudowy już istniejących;

– w razie urządzania przyjęć weselnych, komunijnych oraz jakichkolwiek innych  hucznych imprez ;

– w razie włączanie muzyki  na tarasie  i w jadalni  tak głośno, aby była słyszalna  na zewnątrz;

-w razie  palenia ognisk i używania źródeł światła  o otwartym płomieniu na dzierżawionym  terenie;

– w razie niezachowania czystości obiektów oraz terenu przyległego ;

– w razie przelania całości lub części uprawnień wynikających  z umowy na rzecz osób trzecich;

-w razie niewykonywania przez Dzierżawcę postanowień umowy , w szczególności  w przypadku nieprowadzenia przez Dzierżawcę działalności gastronomicznej w okresach wskazanych w umowie lub w przypadku nieprowadzenia ogólnodostępnych szaletów

Po dokonaniu poprawki § 21 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

§ 21

1. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

2. Wydzierżawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w szczególności:

– w razie zwłoki dzierżawcy w zapłacie  czynszu  przekraczającej  30 dni;

– w razie prowadzenia przez Dzierżawcę sprzedaży napojów alkoholowych w obiektach stanowiących przedmiot dzierżawy

– w razie nie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody;

– w razie budowy nowych obiektów  lub rozbudowy już istniejących;

– w razie urządzania przyjęć weselnych, komunijnych oraz jakichkolwiek innych  hucznych imprez ;

– w razie włączanie muzyki na tarasie i w jadalni tak głośno, aby była słyszalna na zewnątrz;

– w razie palenia ognisk i używania źródeł światła o otwartym płomieniu na dzierżawionym terenie;

– w razie niezachowania czystości obiektów oraz terenu przyległego;

– w razie przelania całości lub części uprawnień wynikających z umowy na rzecz osób trzecich;

– w razie niewykonywania przez Dzierżawcę postanowień umowy , w szczególności  w przypadku nieprowadzenia przez Dzierżawcę działalności gastronomicznej w okresach wskazanych w umowie lub w przypadku nieprowadzenia ogólnodostępnych szaletów

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

dr hab. Stanisław Huruk

 

Wzór umowy