Przetarg na dostawę 20.000 litrów oleju opałowego do budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego Wzgórze Święty Krzyż

AG-241-1/11                                                                                      Bodzentyn, 26.01.11

Świętokrzyski Park Narodowy

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

tel./fax (041) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony

„Na dostawę 20.000 litrów oleju opałowego do budynku Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego  Wzgórze Święty Krzyż  26-004 Bieliny  w 2011 roku”

(CPV) 09135000-4

Informacja o przetargu  została zamieszczona na stronach portalu internetowego:

Urząd Zamówień Publicznych

http://www..portal.uzp.gov.pl

oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia  jest dostępny na stronie internetowej http://www.swietokrzyskipn.org.pl/bip

oraz w siedzibie zamawiającego.

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na dostawę  i wyładunek 20.000 litrów oleju opałowego lekkiego do budynku Muzeum Przyrodniczego na Wzgórzu Św. Krzyż 26-004 Bieliny  w roku 2011.

Zamawiana ilość oleju opałowego ma charakter planowany  i będzie dostosowana  do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z opcją  +/- 20 %  do planowanych wielkości zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia –

W okresie od 28.02.2011 do 30.12.2011 roku

Dostawy oleju opałowego realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego zgłaszanym telefonicznie. Średnia jednorazowa dostawa około 3 000 litrów.

Dostawy realizowane będą  w terminie nie dłuższym niż 2 dni  od daty zgłoszenia.

W przetargu mogą brać udział  wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki  zawarte  w art. 22.1 prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Wadium w wysokości 1.200 złotych należy wpłacić  do dnia 8 lutego 2011  roku na konto  NBP O/Kielce  76 1010 1238 0804 5113 9120 0000.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania  zamówienia.

Termin składania ofert  8 lutego 2011 roku w Dyrekcji  ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 5  do godz. 10.00.  Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach.

Część jawna przetargu  odbędzie się   8 lutego 2011 roku w Dyrekcji  Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4 w pokoju nr 5 o godz. 10.10

Zamawiający zwróci  lub zatrzyma wadium zgodnie z trybem określonym w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do obrotu paliwami,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

  1. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI  SIWZ.

 Kryteria oceny ofert :  Cena 100 %

 Termin związania  ofertą 30 dni.

SIWZ – Dostawa i wyładunek oleju opałowego