Przetarg na dzierżawę placu pod parking w Nowej Słupi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/2011

Świętokrzyski Park Narodowy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod parking w Nowej Słupi przy ul. Świętokrzyskiej o powierzchni 1 529 m2 na okres od 1 maja 2011 roku do 31 października 2011 roku

Przedmiotem dzierżawy jest działka oznaczona numerem ewidencyjnym 1193/1 obręb Nowa Słupia gmina Nowa Słupia o pow. 0,1529 ha.
Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i posiada księgę wieczystą KI10/00045301/7 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Niezależnie od czynszu dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty równowartości podatku od nieruchomości należnego od przedmiotu dzierżawy w kwocie 382 złote + 23 % VAT za cały okres dzierżawy . Płatność tej należności następuje w terminie płatności pierwszego czynszu .
Przetarg odbędzie się w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr 5, w dniu 27 kwietnia 2011 roku o godz. 1000
Wywoławcza miesięczna kwota czynszu wynosi 1.800 złotych + 23 % podatku VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

-wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 300 złotych nie później niż trzy dni przed przetargiem na konto NBP O/Kielce 76 1010 1238 0804 5113 9120 0000.
Wadium oferenta którego oferta zostanie przyjęta przepada na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego jeżeli oferent nie przystąpi do podpisania umowy.
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego za pierwszy miesiąc dzierżawy.
W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi.

Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego regulaminem dostępnym w siedzibie Dyrekcji Parku.

Bodzentyn 28.03.2011r.
Dyrektor ŚPN
Stanisław Huruk

 

Ogłoszenie o przetargu
Regulamin
Umowa