Przetarg na umundurowania leśnika

Świętokrzyski Park Narodowy

26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4

tel./fax (041) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony

„Na dostawę umundurowania leśnika i przedmiotów uzupełniających do umundurowania  dla pracowników Służby Parku Świętokrzyskiego Parku Narodowego    w 2011 roku”

(CPV)

18000000-9; 18110000-3; 18330000-1; 18423000-0;  18424000-7; 18440000-5; 18510000-7; 18800000-7

 

Wymagany termin realizacji zamówienia –  dwie dostawy
I  – do 30 maja 2011 r. – połowa wartości zamówienia.
II – do 30 sierpnia 2011 r. – pozostała wartość zamówienia

W przetargu mogą brać udział  wyłącznie oferenci, którzy spełniają warunki  zawarte  w art. 22 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający  nie przewiduje  możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie żąda wniesienia od Wykonawców wadium.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania  zamówienia.

Termin składania ofert  15 marca  2011 roku w Dyrekcji  ŚPN w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej 4 pokój nr  11  do godz. 10.00.  Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach.

Część jawna przetargu  odbędzie się   15 marca  2011 roku w Dyrekcji  Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej  4 w pokoju nr 5 o godz. 10.10     

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. spełniają warunki o których mowa  w art.22 ust. 1   prawo  zamówień publicznych   z dnia  29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 )dotyczące:

– posiadania uprawnień  do wykonania określonej działalności lub czynności;
– posiadania wiedzy i doświadczenia
– dysponowania potencjałem  technicznym oraz osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia;
– sytuacji ekonomicznej  i finansowej

  1.  Nie podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art.24 ust. 1   Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r.  nr 113 poz. 759.)
  2. Spełniają wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert :  Cena 100 %
Termin związania  ofertą 30 dni.

SIWZ – przetarg na umundurowanie