Przetarg na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych

Bodzentyn: Przetarg na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych
Numer ogłoszenia: 11504 – 2012; data zamieszczenia: 12.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyski Park Narodowy , ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3115106 w. 62, faks 041 3115106.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Park Narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na wykonanie prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12 2012. następujących prac z zakresu pozyskania drewna w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Zadanie /Obwód Ochrony — Odział lub Obwód Ochronny — Ilość Pozyskanie drewna w o.o. Chełmowa Góra i o.o. Klonów w zabiegach pielęgnacyjnych —- A2c, f, g 211b, c, d, 212b, 213i, j, k, m, 214a, 224a na łącznej powierzchni 108,32 ha. w ilości 1020 m3 Pozyskanie drewna w o.o. Klonów, Dąbrowa, Podgórze, Święty Krzyż, Święta Katarzyna, Jastrzębi Dół, Dębno, Góra Chełmowa w użytkach przygodnych — pcl w ilości 1075 m3.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zmówienia podstawowego- art. 67 ust. 1 pkt. 6 PZP

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.20.00.00-2, 77.21.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe wynosi 1000,00 zł. należy wpłacić przelewem na konto Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach nr rachunku 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Na podtawie dostraczonego oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował sprzętem w postaci: pilarek spalinowych – min. 4 szt., ciągniki do zrywki drewna (wraz z osprzętem do zrywki co najmniej półpodwieszonej) – min. 1 szt. Potwierdzeniem będzie przedstawienie wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: 4 osoby

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 pok. nr 16..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2012 godzina 13:00, miejsce: Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie na pozyskanie drewna w 2012 r.

SIWZ