Przetarg nieograniczony

UZ – 441– 2/2010                                                      Bodzentyn,  12 sierpień 2010 roku


Świętokrzyski Park Narodowy
26 – 010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
tel./faks 0(41) 311 51 06

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości powyżej 14 000 euro a  poniżej  125.000 euro na:

Dostawę i montaż urządzeń elektronicznych monitorujących natężenie ruchu turystycznego
w Świętokrzyskim Parku Narodowym
Informacja o przetargu została zamieszczona na stronach internetowych:
System Zamówień Publicznych – Portal Centralny Urzędu Zamówień Publicznych
http://www.portal.uzp.gov.pl
oraz Biuletynie Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Parku Narodowego
http://bip.swietokrzyskipn.org.pl

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej http://bip.swietokrzyskipn.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

Zadanie obejmuje wykonanie:

  • 8 automatycznych urządzeń – czujników działających na zasadzie różnicy temperatur, do całodobowego monitoringu pieszego ruchu turystycznego
  • 8 modemów GSM do automatycznego przesyłania danych z własnym zasilaniem.
  • 8 słupków drewnianych o wysokości 120cm do zabudowy czujników, rejestratora i modemu.
  • abonamentu  na przesył danych na serwer
  • przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi zaproponowanego sytemu obejmujący: sczytywanie danych, przenoszenie i obróbka na komputerze zgromadzonych przez rejestrator danych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 październik 2010 roku.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

Wybór wykonawcy zamówienia nastąpi w oparciu o dostarczone oferty sporządzone zgodnie z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.
Oferty należy składać w pokoju nr 11 w siedzibie zamawiającego do 26 sierpnia 2010 roku do godz. 1345.
Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 5 w siedzibie zamawiającego 26 sierpnia 2010 roku o godz. 1400.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dyrektor
Świętokrzyskiego Parku Narodowym
dr hab. Stanisław Huruk

Ogłoszenie

SIWZ

Wzór umowy